Sida:Psalm1695-1.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
202 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 203

Ho warder tå befunnen/
Som för tigh kan beståå?
Men doch ästu barmhertig/
Til wreden myckit seen/
När man giör sigh botferdig
Från synden hwar och en.

3. Min troo och hopp jagh ställer
Uppå Gudz helga Ord/
Ehwart min saak hon hwälfwer/
Alt uppå thenna jord.
Min siäl uppå Gudh achtar/
Altijd på honom seer/
Alt som en wächtare wakar/
När dagen sigh beteer.

4. Israel på then HErran
Titt hopp tu ställ och wänd:
Han är både när och fierran
Och allestädz bekänd.
Hos honom är all hälsa/
I hans barmhertighet;
Israel wil han frälsa
Från synd och fahrlighet.

101.

Then 133 K. D. Psalm. Se tonen Num. 219.

1. SIi huru godt och liufligt är/
At bröder kunna sämias;
At en then andra hafwer kär;
At allas wälgång främias.
Som liuflig lucht af balsam går/
När thet af Arons hufwud-hår
Ned på ans kläder flyter.

2. Som daggen giör stoor fruchtbarhet/
När then af Hermon rinner/
Jämwäl af Zion. Ty man weet
Ther Gudh nu kärlek finner/
Ther skal wälsignat lijf och frögd/
Samt hwad som siälen giör förnögd/
I ewig tijd förspörjas.

102.

Then 137 K. D. Psalm.

Koral nr 102 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/102 saknas

1. MIdh the älfwer i Babylon
Medh en stoor sorg wij säte/

Nedh C c 3 När