Sida:Psalm1695-1.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
206 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 207

1. HErre tu uthransaker migh/
Och knner migh fullnoga/
Jagh sitter eller står/ är alt för tigh/
Och hwad jagh hafwer i hoge:
Ehwad jagh hafwer i tancka och sinn/
Wetstu alt ifrån fierran;
Jagh ligger/ står/ går uth eller in/
Ästu alt om migh HErre/
Och achtar migh sider och förre.

2. På min tungo är intet ord
Thet tu eij wetst til pricka:
Hwad förz och efter hos migh blijr giordt/'
Thet mån tu laga och skicka.
På migh håller tu tina hand/
Migh icke til liten fromma:
Doch går thet öfwer mitt förstånd/
Jagh kan ther eij under komma:
Thet äro tina lönliga domar.

3. Hwart skal jagh flyy at jagh migh må
För tinom Anda lönna/
Och titt Anischte så undgåå/
At tu migh eij kan skönja?
Faar jagh än up i Himmelen rund/
Så mån jagh tigh ther finna;
Faar jagh ock nedh til helwetes grund/
Så ästu för migh ther inne/
Både nu och i all sinne.

4. Om jagh bortfluge medh en fart
Til yttersta hafsens ända/
Medh morgonrodans wingar snart/
Ther leda migh ock tina händer.
Ty ingen är then tin högra hand/
Som upfyller Himmel och jorden/
Undflyy eller undwika kan;
Om han thet än fresta torde/
Then möda honom fåfäng worde.

5. Jagh sade: mörkret ju skyler migh/
Men natten är migh liuset klara;
Ty mörkret är eij mörckt för tigh/
Ther altzingen natt kan wara:
Natten är ther som dagen skär/
Och mörkret som liuset blida.
Mine niurar i titt wåld äre:
I mins moders lijf til tida
Skyer tu migh utan qwida.

6. Jagh tackar tigh/ Gudh/ at tu migh
Så underlig wille giöra.
I all tin werck ästu underlig/
Thet kan jagh sielf see och höra.
Min been woro tigh ofördold/
När jagh i thet lönliga gilrdes/
I mins moders lijf intet förhöld/
När tu migh ther nedre i jorden
Skop medh titt krafftiga Orde.

Faar Dd 7. Tå