Sida:Psalm1695-1.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
208 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 209

7. Tå jagh ännu intet giord war/
Och alzingen skapnad hade/
Sågo migh tina ögon klar/
Tin hand tu på migh lade:
Förz än minom lemmom fullkommelig
War theras skapnad gifwen/
Tå war hwar thera in för tigh
Och i tin book inskrifwen/
Och så från ewighet blifwen.

8. O! huru dyrbare äro för migh/
Gudh/ tine tanckar och under/
The samme äro oransakelig/
Thet seer jagh alla stunder:
Om jagh them räkna medh min hand
Wille och försökia kunde/
Så woro the flere än then sand/
Som ligger på hafsens grunde:
Ty giör jagh thet ingalunde.

9. At tu doch Gudh medh ena hast
The syndar wille förgiöra/
Och the blodhundar/ som migh fast
Förfölja/ ifrån migh kiöra.
Hwilke också försmädelig
Emot tigh yrckia och tala:
Tine owänner förhäfwa sigh/
Som berg öfwer diupa dala/
Thet skalt tu them betala.

10. Jagh hatar/ HErre/ fullkommelig/
Och kan thet icke låta/
Tina owänner som hata tigh/
Thet them så litet kan båta/
Them hatar jagh medh alla macht/
Som dageliga mot tigh strida;
Och thet hafwa i sinne och acht/
At the måge ondt uthsprida/
Them kan jagh aldrig lida.

11. Pröfwa migh doch/ HErre min Gudh/
Som wetst all ting allena;
Ransaka mitt hierta efter tin budh/
Om jagh någon falskhet menar:
Om jagh på någon ond wägh går/
Thet kan tu bäst förfara;
Så rätta tå migh och icke spar/
At jagh medh the ondas skara
Eij blifwer i ewig fahra.

12. Så wil jagh prisa och lofwa tigh/
Emedan mitt lijf kan hinna;
Tin wärck som äro så underlig/
Wil jagh både uthe och inne
Berömma/ at tigh känna må
Alt folck/ och til tigh falla/
Och ther medh tina nåder fåå/
Som är beredd för alla/
Them som sigh til tigh hålla.

104.
Then 143 K. D. Psalm. Se tonen Num. 253.

1. ACh HErre hör/ och bistånd giör:
Min siäl är spänd i klåfwar/
Förnim min böön/ then hielp eij sön/
Som tina sanning låfwar.

Thet Dd 2 2. Bön-