Sida:Psalm1695-1.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

2. Bönhör migh snart/ haf ströst eij spard/ Låt tigh af nådh förbarma! War mild och from/ gack eij til doom Medh migh tin tienar arma!

3. Ty ingen man sigh säija kan För tigh/ o Gudh/ rättferdig. Thess är jagh wäl medh rätt och skiöl Mitt straff/ min plåfa wärdig.

4. Men HErre se/ hwad spott och spee Min owän på migh bördar; Förföljer migh så grymmelig/ At han mitt lijf snart mördar.

5. Han är migh wredh/ migh lägger nedh I mörkret som the döda. Min ande är nu snart förtärd Af sorg och wedermöda.

6. Min tancke går til förra åjr/ Jagh om tin under talar; Jagh mins och weet/ hwad förr är skedt/ Och migh ther medh hugswalar.

7. Min hand är räckt/ til Gudh uthsträckt; Min siäl hon rörstar swåra/ At fåå tin tröst och nådaröst/ Som regnet torra fohrar.

8. Min saak uptag/ min krafft är swagh/ Giöm eij titt Ansicht länger; Ty eliest är jagh then rätt när/ Som man i grafwen stänger.

9. Wijs migh i tijd/ o Gudh så blijd/ At jagh tin nådh doch hörer: Ty jagh å¨tiogh förlåter migh/ At tu min saak uthförer.

10. Lär migh then stuigh/ jagh rättelig Kan här på jorden wandra: Ty hwar jagh är/ jagh åtrå bär At täckias tigh för andra.

11. Hielp migh nu snart och ppenbart Från mina fienders händer: Jagh hafwertrygt til tigh min flycht/ Ehwart min saak sigh wänder.

12. Lär migh/ o Gudh/ tin helga Budh: Min siäl tin wilia giöre: Tin Ande godh migh gifwe modh; På jemnan wäfh stedz före!

13. Ach! trösta migh rött mildelig/ I JEsu Namn jagh beder; Föör doch min siäl uhr nöden wäl: Ty ther medh skeer tigh heder.

14. Min owäns kijf/ Gudh snart fördrif/ Och tina godhet wisa; Drif then på flycht/ som migh haar tryckt; Then tigh doch tienar lisa!

105.

Then 144 K. D. Psalm. Se tonen Num. 302.

1. PRijs ware Gudh/ som min hand lärer strida/ Och föra krifgh/ förutan sorg och qwida: Prijs ware Gudh nu och i ewighet/ För all sin nådh och sin barmhertighet!

2. Han är min tröst/ min borg/ then migh bewarar; Han är min skäld/ min hielp/ then migh förswarar;