Sida:Psalm1695-1.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
212 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 213

Han är min tröst/ han är then starcke Gudh/
Som twinga kan mitt folck at lyda budh.

3. Hwad äre wij som tu här såledz wachtar?
Och wåre barn/ på hwilka tu så achtar?
Man hastigt som en skugge går sin koos/
Förswinner snart/ som en förwisnad roos.

4. Tu HErre af tin Himmel stiger neder/
Och seger mot min fiend migh bereder;
Tu styrcker migh medh tine högra hand;
Förströr them migh förfölia/ såsom sand.

5. Ty wil jagh tigh hör siunga en ny wisa;
Titt helga Namn förutan ända prisa;
Ja/ spela tigh ock uppå Psaltare/
Af strängar mång in för titt Altare.

6. Tu HErre som tin Dawid haar förlossat/
Och så hans fienders hufwud sönderkrossat:
Tu wärdes migh ock hielpa nådelig
Från alla them som wilja skada migh!

7. The önska see at theras barn som roser
Här wäxa up; och skina som turkoser:
At theras huus är fullt/ och rundelig
Kan gifwa uth godh spisning stundelig.

8. At theras hiord sigh tusendfalt föröker;
At oxen fort sigh under oket kröker;
At ingen sorg på theras gator är:
Hwem thetta skeer/ han skattas salig här.

9. Men salig är then man/ som HErran fruchtar/
Then man/ som han här faderligen tuchtar;
Then man/ som Gudh rätt älskar öfwer alt/
Och stickar sigh som han oss haar befalt.

106.

Then 145 K. D. Psalm. Se tonen Num 219.

1. TItt Namn/ o Gudh/ jagh lofwa wil
Och utan ända prisa;
Förläna tu ther nåde til/
Och bästa sättet wisa:
Min Konung/ jagh wil stadelig
Uphöija och berömma tigh
I alla mina dagar.

2. Tu HErre stoor och loflig äst;
Tin macht haar ingen ända:
Och spörjes tå som aldrabäst/
När wij oss wilia wända
Til tina werck/ at them besee/
Som medh wår undran altijd skee/
Men kunna eij begripas.

3. Jagh tala skal om tine nådh/
Titt wälde och tin under/
Tin härlighet och tine rådh/
Tin wijshet alla stunder:
Tin godhet skal af ware barn/
Tin rättwishet af barnabarn
Förkunnas och berömmas.

4. All werlden och hwad tu haar giordt
Förtälja skal tin ähra:
At tu äst from skal blifwa spordt;
Och alle skola lära
Och see at tu förbarmar tigh
Mot all tin werck/ men synnerlig
Mot tine barn och wänner.

106. Then 5. Af