Sida:Psalm1695-1.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Terminus

Cap. X. Om Fastelags Söndags
1. Vpfinnelse.

Fastlags Söndagh som eljest kallas Esto mihi, eller Quinquagesima, vpfinnes genom intervallum minus, ther är the wekor och dagar/ som förelöpa sigh emellan föregående åhrs Julehögtijd och nästföljande Quinquagesima, eller Fastlags Sönd: i så måtto: 1. Tag Gyll. T. vthi eftersatte Taflas wänstra sido/ och Sönd. Bokst. öfwerst på Taflones andra radh: 2. Thet talet som först in vthi Taflan swarar gent emot både Gyll. T. och S. Bokst. vthwisar weckorna emellan Jul och Fastelags Sund. 3. Men thet talet som finnes öfwer bemälte S. Bokst. innehåller dagarna emellan Jul och näste Söndah. Exempel: Thet 1634 åhrs G Tahl är 1/ och S. Bokst. E/ til theras samma lopp in i taflan swarar 7/ och öfwer S. Bokst. E 4. Therföre förelöpa sigh emellan föregående åhrs Juledagh 1634 åhrs Fastelags S. 7 wekor och 7 dagar/ infallandes altså Fastelags S. på then 16 Febr. Men är thet skottåhr så tages then förra Sund. Bokstafwen.

2. Högtiders Räkning.

När man Hafwer vpfunnit antigen Fastelags S. eller Påskadagh/ så är icke swårt til at finna the andra rörliga Högtiders igen/ efter som Evangelii Boken vthwisar. Ty ifrån Fastelags S. til påsk äro 7/ och ther ifrån til Pingesdagen 7 wekor. Sedan följer H. Trefallighets Hötid/ medh sina Söndagar/ alt in til förste Adwents Söndagen/ hwilket åhrligen faller mellan Lini och Barbaræ dagar/ eller´emelland 26 Nov och 4 Decemb. som wersen lyder:

Adventus Domini sequitur solennia Lini.

Thet är: Efter Lini Söndagen näst begås förste Adwents fest.

Hwad Stiernegissningar vthaf the 12 Himmelske Teknens/ såsom och Planeternas och andre Stiernors Werkan vthöfwer Menniskiones Ledamöter/ så wäl vthi åderlåtande och läkedomars brukande/ som annan lycko och olycko anbeöangar/ så lärer Skriften på många rum/ at Wij allenast skole see vppå all Creaturs Skapare/ hwilken allena wälsignelse gifwa/ och all olycko afwända kan.

⁎              ⁎


Deuteron Cap [6] vers. 4 & 5. Hör Israel Herren wår Gud är en enig Herre.

Och tu skall älska Herre[n] tin Gud af allo hierta af allo siäl af allo förmågo.

I. Catechismus författad i Sånger.

Num. I. Tijo Gudz Budh.

Koral nr 1 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'4 g g g8 g g4 a8( bes) c2 \divMax
 c4 d d c g a bes c2 \divMax
 c4 d c g bes a4. g8 f2 \divMax
 f4 a bes c c bes g8( a) bes2 \divMax
 a4 g8 g g4 fis g1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 g,4 g' e d^"56+" c2
 c4 bes bes^"56" c e, f g c2
 c4 bes c c g a^"6" bes8 c8 f,2
 f'4 f d^"6" c2 g'4 f ees2
 c4^"6" bes4^"6" c8 d d,4 g1\fermata
}

verse = \lyricmode {
 Thes -- se ä -- ro the ti -- jo Budh/
 Som oss gaf sielf -- wer HEr -- ren Gudh/
 Ge -- nom Mo -- sen sin tiena -- re troo/
 Up -- på thet ber -- get Si -- na -- i/
 Ky -- ri -- e E -- lee -- son.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 50 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 50 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

Thesse äro the Tijo Budh /
Som oss gaf sielfwer HErren Gudh /
Genom Mosen sin tienare troo /
Uppå thet berget Sinai /
Kyrie Eleeson.

2. Jagh är tin HErre Gudh alleen/

Halt
A