Sida:Psalm1695-1.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23
Tijo Gudz Budh.

Hålt tigh från andra gudar reen:
Til migh skal stånda all tin lijt:
Och älska migh af allo flijt/
Kyrie Eleeson.

3. Gudz wärdiga namn missbruka eij:
Titt taal skal wara ja och neij.
Låt intet fåfängt gåå af tin mun;
Men hedra Gudh af hiertans grund/
Kyrie Eleeson.

4. Gudz Sabbaths dagh hålt ock fullwäl/
At sigh må hwila then arma träl.
Tu låt tin egen wärck beståå/
At Gudh sielf i tigh wärcka må/
Kyrie Eleeson.

5. Fader och Moder i wördning halt:
Them tu hedra och hielpa skalt.
Så skalt tu länge lefwa få;
Och thet skal alt wäl medh tigh gåå/
Kyrie Eleeson.

6. Dräp eij medh tungo eller knijf;
Och gack eij efter ens annars lijf.
Lägg bort haat/ och haf sachta modh.
War också tinom owän godh/
Kyrie Eleeson.

7. Tu skalt ock eij bedrifwa hoor:
Therefter kommer plåga stoor.
All okyskhet drijf ifrån tigh:
Hon hafwer skam och blygd medh sigh/
Kyrie Eleeson.

8. Tu skalt ock allan tiufnat flyy:
Fals/ flärd/ ocker/ bedrägerij.
Then fattiga tu giör bistånd/
Vtaf titt godz och milda hand/
Kyrie Eleeson.

9. Tu skalt eij medh falsk tygh vmgåå;
Och eij tin nästa liuga på:
Hielp och styrck honom i sin rätt:
Hans blygd och skam tu skyhl all slätt/
Kyrie Eleeson.

10. Tins nästas hustru/ huus/ bohagh/
Begära och åtråå haf fördragh:
Önska och skynda honom til/
Alt thet tu sielfwer hafwa wil/
Kyrie Eleeson.

11. Gudz Budh äro nu så wida vtsträckt/
Och lära oss hwadh honom är täckt/
Thet wil han hafwa af oss wist:
Then eij så giör/ seer här sin brist/
Kyrie Eleeson.

12. Så giöra och lefwa i all stund/
Vnne oss Gudh af sin miskund/
Hans Ande hielpe oss ther til/
At giöra hwadh han hafwa wil/
Kyrie Eleeson.

2.

Koral nr 2 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 {
  g'2 fis e d g a b g \divMax
  r2 d g a b( c4) b4 a1 g
 }
 g2 e1 fis2 g1 e2 d d cis d d \divMax
 d2 g g a b b c b1 a2 b b \divMax
 a2 b c d b a1 g \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2 {
  g'2 d e b^"6" c a^"6+" g g'
  r2 fis^"6" e d4 c^"6" b2^"6" a4 g d'2 d, g1
 }
 g'2 c,1 a2^"6+" b1^"6" c2 d a1^"4" d
 d2 b1^"6" a2 g1 a2 b c^"7" d g,1
 d'2 g e^"6" fis^"6" g c,^"6" d g,1
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ 
  Then som wil en Chris -- ten he -- ta/
  Och rätt thet nam -- net bä -- ra/
   }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
  Han skal ti-jo bud -- or -- den we -- ta/
  Som rät -- ta reg -- lan ä -- ro/
  }


>>

 Medh Gudz fin -- ger i sten -- taf -- lor skrif -- ne/
 Och se -- dan på Si -- na -- i berg vt -- gif -- ne
 Gen -- om then trog -- na Mo -- sen.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 105 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 105 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}