Sida:Psalm1695-1.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
216 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 217

Then som liter på hans nådh/
Och hos honom söker rådh.

6. Gudh är tehn som medh ett ord
Skapte Himmel/ haaf och jord/
Medh alt hwad som ther på är;
Håller troo och sanning kär.

7. Then som hungrar giör han mätt;
Skaffar then förtryckta rätt;
Löser then som fången är;
Blindom åter syn beskär.

8. Rättar up alt meer och meer
Then som ligger slagen neer;
Älskar then som lefwer from:
Spaar then onda til sin doom.

9. HErren seer til enkiors nödh/
Gifwer theras barnom bördh;
Främlingar bewisar godt;
Giör the ondas wägh til spott.

10. Zions Gudh är sannerlig
En stoor Konung ewiglig:
Lofwa HErran gammal/ ung/
Gladlig Halleluja siung.


108.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 108 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{g'8 b4 c4 d4 e4 c4. b8 b4.\fermata\divMax
a8 g4 g4 c4 b4 a4. g8 g4.\fermata\divMax}
b8 d4 b4 g4 b4 a4. g8 fis4.\fermata\divMax
fis8 g4 a4 b4 e,4 fis4. e8 d4.\fermata\divMax
d8 g4 a4 b4 c4 a4. (g8) g4.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{g8 g4 a4 b4^"6" c4 a2^"76" g4.\fermata\divMax
d'8 e4 d4 c2 d4 d,4 g4.\fermata\divMax}
g'8 fis2 e4 g,4 a2 b4.\fermata\divMax
d8 e4 fis4 g4 a4 d,4 a4 d4.\fermata\divMax
b8^"6" e4 d4 g4 c,4 d4 d,4 g4.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Min siäl skal ut -- haf hier --tans grund
Tigh lof -- wa Gudh min HErre/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Lof -- siun -- ga skal ock tigh min munn/
Och pri -- sa tins Namns äh -- r -- a. }


>>

Jagh skal i alt mitt lef -- wer -- ne/
Stedz gif -- wa Gudh tack -- säij -- el -- se/
Så län -- ge jagh här lef -- wer.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. MIn siäl skal uthaf hiertans grund
Tigh lofwa Gudh min HErre/
Lofsiunga skal ock tigh min munn/
Och prisa tins Namns ähra.
Jagh skal i alt mitt lefwerne/
Stedz gifwa Gudh tacksäijelse/
Så länge jagh hör lefwer.

2. Tigh Gudh bör prijs efter titt Ord/
Som hielpa kanst af nöden.
En Förste är doch stofft och jord/
Och undkommer eij döden:
På then man eij förtrösta skal/
Thess hielp hon länder doch til fall/
Tå nöden oss mäst trycker.

3. Alsingen mennskia är så stoor/
Som eij skal andan upgifwa/
Och åter bliifwa wist til jord/
Hon kan eij ewigt lefwa.
Så måste hon rätt snart sin koos/
Här är platt ingen uthwäg hos/
All anslag tå eij gälla.

4. Säll then sigh HErran Gudh betroor
Och honom rätt åkallar:

Jagh Ee 2 I