Sida:Psalm1695-1.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
224 Konung Dawidz Psalmer. Åhrliga Högtiders Psalmer. 225


5. Ja twinga them i band/
Som hafwa öfwerhand/
Och pläga siälen drifwa
Til syndens wälbehag;
At onda lustar blifwa
Nedqwafde medh Gudz lagh.
Then som Gudz nådh begär/
Han wist och segren bär.


112.
Then 150 K. D. Psalm. Se tonen Num. 107.

1. LOfwer Gudh i Himmels högd
Medh stoor gamman/ lust och frögd/
Änglar och hwar mennskia from/
Lofwer i hans Helgedom.

2. Ty alt hwad hans hand haar giordt/
Är alt dråpeligt och stort.
Och hans stora härlighet
Wahrar i all ewighet.

3. Lofwer honom allan stund/
Högt och vthaf hiertans grund/
Vppå harpor och regal/
Pipor/ trummor och cymbal.

4. Alt thet lijf och anda haar/
Skynda tigh och redo war/
Lofwa HErran gladelig/
Halleluja innerlig!


III.
Åhrliga Högtiders Psalmer.

I.
Några Heligas Lofsånger.

113.
J. Mariæ Lofsång Luc. 1. 46.

Koral nr 113 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 f1 g f (bes) bes (a) bes (c) c c bes (c) bes\fermata
bes1 bes bes bes bes bes bes bes bes bes a bes a f f\fermata\divMax

f1 g f (bes) bes bes bes bes bes bes bes (a) bes (c) c bes (c) bes\fermata
bes1 bes bes bes bes bes bes bes bes bes bes a bes g f f\fermata\divMax

f1 g f (bes) bes bes bes bes bes (a) bes (c) c c bes (c) bes\fermata
bes1 bes a bes g f\fermata\divMax

f1 g f (bes) bes bes bes bes bes bes bes (a) bes (c) c c bes (c) bes\fermata
bes1 bes bes bes a bes g f\fermata\divMax

a (c) g g g g g g g g g g g d f (e) d\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 Min siäl pri -- sar stor -- li -- ga HEr -- ran/ 
Och min an -- de frög -- dar sigh i Gu -- di mi -- nom Fräl -- sa -- re.

Ty han haf -- wer sedt til si -- na tie -- na -- rin -- nos ring -- het. 
Sij/ här ef -- ter war -- da all släch -- te migh sa -- li -- ga kal -- lan -- des.

Ty then mäch -- ti -- ge haf -- wer giordt mäch -- tig ting medh migh: 
Och hans Namn är he -- ligt.

Och hans barm -- her -- tig -- het wah -- rar if -- rån släch -- te til släch --te/ 
öf -- wer them som fruch -- ta ho -- nom.

Han haf -- wer bedrifwit macht medh sinom arm: 
Och förskingrat them som högfärdige äro uthi theras hiertas sinne.

The mächtiga hafwer han satt af sätet/ och upsatt the ringa.

The hungroga hafwer han medh godh ting upfylt: Och the rika hafwer han låtit toma blifwa.

Han hafwer uptagit sin tienare Israel/ tänckiandes på sina barmhertighet.

Såsom han sagt hafwer til wåra Fäder/ Abraham/ och hans sädh til ewig tijd.

Ähra ware Fadrenom/ och Sonenom/ och then Helga Anda: Såsom thet warit hafwer af begynnelsen/ nu och altijd/ ifrån ewighet til ewighet! Amen.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 260 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 260 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
III. Ff 2 kiandes