Sida:Psalm1695-1.djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
226 Åhrliga Högtiders Psalmer. Åhrliga Högtiders Psalmer. 227

1. MIn siäl prisar storliga HErran/ Och min ande frögdar sigh i Gudi minom Frälsare.

2. Ty han hafwer sedt til sina tienarinnos ringhet. Sij/ här efter warda all slächte migh saliga kallandes.

3. Ty then mächtige hafwer giordt mächtig ting medh migh: Och hans Namn är heligt.

4. Och hans barmhertighet wahrar ifrån slächte til slächte/ öfwer them som fruchta honom.

5. Han hafwer bedrifwit macht medh sinom arm: Och förskingrat them som högfärdige äro uthi theras hiertas sinne.

6. The mächtiga hafwer han satt af sätet/ och upsatt the ringa.

7. The hungroga hafwer han medh godh ting upfylt: Och the rika hafwer han låtit toma blifwa.

8. Han hafwer uptagit sin tienare Israel/ tänckiandes på sina barmhertighet.

9. Såsom han sagt hafwer til wåra Fäder/ Abraham/ och hans sädh til ewig tijd.

10. Ähra ware Fadrenom/ och Sonenom/ och then Helga Anda: Såsom thet warit hafwer af begynnelsen/ nu och altijd/ ifrån ewighet til ewighet! Amen.

114.
Zachariæ Lofsång. Luc. 1. 68.

Koral nr 114 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/114 saknas

Helga