Sida:Psalm1695-1.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
228 Åhrliga Högtiders Psalmer. Åhrliga Högtiders Psalmer. 229

1. LOfwad ware HErren Jsraels Gudh/ Ty han hafwer besökt och förlossat sitt folck.

2. Och hafwer vprättat oss salighetenes horn vthi sins tienares Dawidz Huus.

3. Såsom han i förtiden talat hafwer genom sina helga Propheters munn.

4. At han skulle frälsa oss ifrån wåra owänner/ Och vthur allas theras hand/ som hata oss.

5. Och bewisa barmhertighet medh wåra Fäder; Och minnas på sitt helga testamente.

6. Och på then edh/ som han sworit hafwer wårom fader Abraham/ at gifwa oss.

7. At wij frälste vthur wåra owänners han måtte honom tiena vtan fruchtan; i helighet och rättfärdighet för honom/ i alla wåra lijfzdagar.

8. Och tu barn skalt kallas thens Högstas Prophete. Ty tu skalt gåå för HErranom/ til at bereda hans wägar.

9. Och gifwa hans folcke salighetenes kunskap/ til theras synders förlåtelse.

10. Genom wår Gudz innerliga barmhertighet; genom hwilka Vpgången af högdene hafwer oss besökt.

11. Till at vppenbaras them som sittia i mörckret och dödsens skugga; och styra wåra fötter på fridsens wägh.

12. Ähra ware Fadrenom/ och Sonenom/ och then Helga Anda: Såsom thet warit hafwer af begynnelsen/ nu och altijd/ ifrån ewighet til ewighet! Amen.

115.
Simeonis Lofsång. Luc. 2. 29.

Koral nr 115 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'1 (c) a a a a a a a a f bes a g f\fermata
a (c) g g g d f (e) d\fermata\divMax

a' (c) a a a a a a a f bes (a) g f\fermata
a (c) g g g g g g g g d f (e) d\fermata\divMax

a' (c) a a a a a f bes (a) g f\fermata
a (c) g g g d f e d\fermata\divMax

a' (c) a a a a a a a a a a a f bes a g f\fermata\divMax
a (c) a a a a a a a f bes (a) g f\fermata
a (c) g g g g g g g g g g g d f (e) d\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 HEr -- re/ nu lå -- ter tu tin tie -- na -- re fa -- ra i frijd/ 
ef -- ter som tu sagt haf -- wer.

Ty min ö -- gon haf -- wa sedt ti -- na Sa -- lig -- het/ 
hwil -- ka tu be -- redt haf -- wer för al -- lo folc -- ke.

Ett lius til Hed -- nin -- gar -- nas vp -- lys -- ning: 
Och titt folck Is -- ra -- el til prijs.

Äh -- ra wa -- re Fad -- re -- nom/ och So -- ne -- nom/ och then Hel -- ga An -- da. 
Så -- som thet wa -- rit haf -- wer af be -- gyn -- nel -- sen/ 
nu och al -- tijd/ if -- rån e -- wig -- het til e -- wig -- het! A -- men.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 260 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 260 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. HErre/ nu låter tu tin tienare fara i frijd/ efter som tu sagt hafwer.

2. Ty min ögon hafwa sedt tina Salighet/ Hwilka tu beredt hafwer för allo folcke.

3. Ett lius til Hedningarnas vplysning; Och titt folck Jsrael til prijs.

4. Ähra ware Fadrenom/ och Sonenom/ och then Helga Anda. Såsom thet warit hafwer af begynnelsen/ nu och altijd/ ifrån ewighet til ewighet! Amen.

nom II. Ad-