Sida:Psalm1695-1.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
230 Adwents Psalmer. Adwents Psalmer. 231

II.
Adwents Psalmer.

116.

Koral nr 116 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'4 g d' d cis d2. \divMax 
d4 d c bes bes a2. \divMax
a4 bes4. c8 d4 d c2 d4 \divMax 
a bes4. c8 d4 d c2 bes \divMax
d4. es8 f4 d d c8 bes8 c2 c4 c d d8 c8 bes4 bes a4. g8 g2. \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'4 g f^"6" es2^"76" d2. \divMax 
bes4 bes f' g g, d'2.^"+" \divMax
d4 g4. a8 bes4 bes f2 bes,4 \divMax 
f' d4.^"6" c8 bes4 es^"7" f f, bes2 \divMax
bes a4^"6" bes bes2 f f4 a^"6" bes2 bes4 c^"7" d2^"+" g,2.
}

verse = \lyricmode {
 Frög -- da tigh tu Christi brudh/ Emot tin HEr -- ra och Gudh:
 För -- han -- den är hans nå -- de/ Som the Pro -- phe -- ter spåd -- de.
 Ho -- si -- an -- na/ he -- der och äh -- ra Skal then -- na wår Ko -- nung wa _ -- ra.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. FRögda tigh tu Christi brudh/
Emot tin HErra och Gudh:
Förhanden är hans nåde/
Som the Propheter spådde.
Hosianna/ heder och ähra
Skal thenna wår Konung wara.

2. En Åsna honom bär/
Som doch en Konung är.
Hans prål är ganska ringa;
Doch kan han döden twinga. Hosianna etc.

3. Han är sachtmodig och godh
Både i sinne och modh:
Salighet haar han at föra.
Thet skal hans brudh tilhöra. Hosianna/etc.

4. Låt vp tina portar wijdt/
Christum biud heem til tigh;
Han achtar hos tigh gästa/
Tin salighet til bästa. Hosianna/etc.

5. Gack vth af tin paulun/
Och se een gladelig syn;
Här rider ährones Konung/
Gläd tigh tu dotter Zion. Hosianna/ etc.

6. Strö qwistar på hans wägh/
Och spar tin kläder eij/
Bekänn tigh vppenbarlig/
Ty werlden är så fahrlig. Hosianna/ etc.

7. Tin barn stora och små
Skola giöra lika så;
Then ganske Hedna Skara
Skal siunga vtan fahra:
Hosianna/ heder och ähra
Skal thenna wår Konung wara.

117.

Koral nr 117 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/4
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 d4 f g a2 d,4 d2 c4 d2. \divMax 
f4 g a b2 a4 g2 f4 e2. \divMax
e4 f e d2 g4 g2 f4 g2. \divMax 
e4 f g a2 a4 a2 g4 a2. \divMax
c4 f, b8 a g2 a4 f2 e4 f2. \divMax 
e4 f g a2 d,4 d2 c4 d2 \divMax
e4 f2 f4 g2 g4 a2 g8 f e2 \divMax 
a4 d,2 g4 g4. a8 f4 e2 d4 d2. \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 d2 e4 f2 g4 a2^"4" a,4 d2.\divMax 
d2 f4 g2 a4 e2 d4 a2. \divMax
c2.^"6" d2 b4 c d2 g,2. \divMax 
a2 e'4 d2 c4 d e2 a,2. \divMax
a4 b g c2 d4 b c2 f,2. \divMax 
c'4 a g f2 g4 a2.^"4" d2 \divMax
c4 d2. c2 g4 f2 g4 a2 \divMax 
c4 d2 e4 e2 f4 g a a, d2. \divFin
}

verse = \lyricmode {
 Giör por -- ten högh/ giör dö -- ren bredh/
 Af öd -- miuk -- het bög tigh diupt nedh
 Mot HEr -- ran JE -- sum tin Gudh kär/
 Som nu sin roo hos tigh be -- gär/
 Kom snart kom snart stäm in medh frögd/
 At hö -- ras må i Him -- mels högd:
Presto. Tigh wa -- re prijs/ o JE -- su kär/
 Som kom -- ma wil och blif -- wa när.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
Han Gg Tigh