Sida:Psalm1695-1.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4 Tijo Gudz Budh. Tijo Gudz Budh. 5

1. THen som wil en Christen heta/
Och rätt thet namnet bära/
Han skal tijo Budorden weta/
Som rätta reglan äro/
Medh Gudz finger i stentaflor skrifne/
Och sedan på Sinai berg vtgifne/
Genom then trogna Mosen.

2. Tänck på at tu håller min Budh/
Och lär hwadh tu skalt giöra/
Säger til oss HErren wår Gudh/
Som låter lagen föra:
Haf migh för tin HErra Gudh allen/
Hålt migh i trona skär och reen/
Och fly främmande gudar.

3. Mino namne giör wördning medh/
Som wärdt är allan heder:
Om tu låter missbruka thet/
Warder jagh på tigh wreder.
Så skalt tu weta thet är min lagh/
At tu skalt helga Sabbaths dagh/
Och låt mig i tigh wärcka.

4. Fader och moder hedra wäl/
Så får tu länge lefwa.
Och sla eij tin nästa ihiäl.
Hordom skalt tu eij drifwa.
Tu skalt eij stiäla: eij falsk tygh bära:
Och eij tins nästas hustru begära/
Eller hans ägodelar.

5. Thesse äro Budorden all/
Som lära oss Gudz wilia:
Them hwar menniskia hålla skal/
Och eij ifrån sigh skilia.
Troon kräfia the try första Budord:
J kärleken warda the alla fullgiord/
O Gudh gif oss tin Anda!


3.

Koral nr 3 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key a \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'2 c d e1 b2 c1 d2 b1 \divMax
 g2 a b fis1 g2 e1 dis2 e1 \divMax
 e2 fis gis a1 b2 c1 c2 b1 \divMax
 b2 e b c1 a2 a1 gis2 a1 \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 a'1. gis1^"6" e2 a1 d,2 e1^"b"
 e1 g2 b1^"*" e,2 e a, b^"*" e1^"b"
 e2 d4^"*" c b2^"6+" a1 g2^"6" a1 d2^"7" e1^"*"
 e1^"*" gis2^"6" a1 d,2 f2^"6" e1^"4*" a,1
}

verse = \lyricmode {
 Be -- trach -- tom wäl the hel -- ga Budh/
 Som oss gaf sielf -- wer HEr -- ren Gudh/
 Ge -- nom Mo -- sen sin tie -- na -- re/
 Thet han på Si -- na -- i lät skee.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 110 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 110 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. BEtrachtom wäl the helga Budh/
Som oss gaf sielfwer HErren Gudh/
Genom Mosen sin tienare/
Thet han på Sinai lät skee.

2. Jagh HErren Gudh tin Gudh är en.
Från alt afguderij war reen.
Til migh sätt all tin troo och lijt;
Och älska migh medh högsta flijt.