Sida:Psalm1695-1.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
236 Om Christi Mandoms anammelse. 237


4. All macht hafwer tin Fader
I händer gifwit tigh;
Thess är nu hwar man glader/
At tu then machten fick.
Ty tu wilt altijd hielpa/
Ey låta nederstielpa
Them som intet förmå.

5. Hwad Fadren hafwer tigh gifwit
Låt eij borttappas thet;
Men föör til rätta lifwet/
Ther tu sielf blifwer medh.
Låt oss få medh tigh wara
Altijd förvtan fahra/
Och glädias i ewighet.

120.

Koral nr 120 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/120 saknas


1. O JEsu Christ som mandom tog
I rene jungfru lifwe/
Kärleken han tigh ther til drog/
Wårt hopp tu wille blifwa.
Tu såg wår synd och stora nödh/
At oss stod före en ewig dödh/
Helwetit stod oss öpet.

2. Thet lätst tu tå förbarma tigh/
Kunde thet eij längre lida/
At Diefwulen tog oss til sigh/
Ther om wille tu strida:
Gaf tigh så här i werlden nidh/
Och giorde oss en ewig frijd/
Medh tinom dödh och pina.

3. Och så sade tu oss thet til/
Wij skolom hafwa trona/
Ty tu äst både godh och mild/
Och wilt oss alla skona;
Om wij sättie wår troo ther på/
At thet skal medh oss wara så/
Som tu oss säger före.

4. Tu äst worden wår broder kär/
Oss til stoor prijs och ähra/
Och altijd wil oss wara när/
Hwad kan man meer begära?
Är thet oss icke til en stoor mohn?
Wår broder är Gudz ende Son:
Ho kan oss nu förderfwa?

5. Prijs ware tigh ewinnerlig/
Som oss then nådh bewiste/
At wij äre Gudz barn medh tigh/
O käre broder Christe!

Kär-
[ till nästa uppslag ]