Sida:Psalm1695-1.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
6 Tijo Gudz Budh. Trones Artiklar. 7

3. Mitt helga namn missbruka eij.
Titt taal låt wara ja och neij.
Eij fåfäng eed gåå af tin mun:
Men fruchta migh af hiertans grund.

4. Sabbathen tänck at helga wäl/
At sigh må hwila kropp och siäl:
Låt all fåfängligh wärck beståå/
At Gudh sielf i tigh wärcka må.

5. Tu skalt ock hedra på alt sätt/
Tin fader och tin moder rätt:
På thet tu länge lefwa må/
Och thet alt wäl skal medh tigh gåå.

6. Tin nästa tu eij dräpa må/
Förtörna/ hata/ skymfa/ slåå:
Tu önska eij tin owäns dödh/
Men honom hielp i all hans nödh.

7. Tu skalt ock eij bedrifwa hoor;
Ty ther på fölier plåga stoor.
Tin ächta maka haf rätt kär;
Och fly alt thet otuchtigt är.

8. Tu skalt ej stiäla/ men vti
Tin handel fly bedrägerij.
Medh ocker eij titt godz förök:
Men andras nytto gierna sök.

9. Falsk witnesbörd tu aldrigh bär:
Sägh icke thet som osant är:
Förtala ingen på hans baak;
Men styrck tins nästas goda saak.

10. Tu skalt eij hafwa ondt begär/
Til något som tins nästas är:
Men giör emot en annan så/
Som tu wilt at tigh sielf skal gåå.

11. The Buden Gudh oss gifwit haar/
At synden skal blij vppenbar/
Och menniskian rätt lära må/
Then tienst och kärlek Gudh bör få.

12. Hielp oss här til O JEsu kär/
Som medlaren när Gudi är.
J wåra wärck är mycken brist;
Men tu oss nådh förwärfwar wist.

II.

Trones Artiklar.

4.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 4 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/4 saknas