Sida:Psalm1695-1.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
8 Trones Artiklar. Trones Artiklar. 9

1. WJi troo vppå en Alsmächtigh Gudh/
Som all ting i sino Orde/
Skapat hafwer härligh och godh:
Godt är alt thet som han giorde.
Oss för Fader wil han wara/
Af sin egen goda wilia:
Han wil oss altijd wäl bewara/
Och oss icke ifrå sigh skilia.
Han beskärmer oss i sin krafft.
Och ingen står emot hans macht.

2. Wij troo ock på JEsum Christ/
Enda Gudz Son wår HErra.
Han är ewigh/ och thet är wist;
Medh Fadren lijker i ähro.
Af Maria Jungfru reen/
Medh sann mandom wardt han födder:
Af Gudz Andes tilhielp alleen.
För wår synd wardt han pijnter och dödder.
Och döden han för oss öfwerwann:
Sitter på Fadrens högra hand.

3. Wij troo ock på then Helga And.
Ena Christeliga Kyrckio;
Thet är helga manna samfund/
Som Gudz Ande plägar styrckia.
Här warder synden borttagen/
Then oss plägar giöra wånda.
Och vppå then sidsta dagen
Skolom wij alle vpstånda.
Och ett ewigt lijf kommer tå/
Gudh låter oss sina glädie fåå. Amen.

5.

Koral nr 5 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Sida 1Sida 2
3. Wij B Af