Sida:Psalm1695-1.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
22 HErrans Böön. HErrans Böön. 23

Thet gif oss JEsu frälsar’ kär/
Ty titt ord ja och Amen är.

III.

HErrans Böön.

9.

Koral nr 9 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'2 a4 f g a f e d2 \divMax
 a'2 a4 g c a f g a2 \divMax
 a2 c4 d f e d cis d2 \divMax
 d2 e4 d c b a gis a2 \divMax
 d2 c4 a c a a g f2 \divMax
 a2 bes4 a8( g8) f4. g8 f4 e d2\fermata \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 d2 cis4 d e f g^"7" a^"*" d,2
 d2 a4 b^"6" c f d bes^"6" a2^"*"
 d2 a'4 g f cis^"6" d a^"*" d2
 b2^"6" c4 g a b^"6" c8^"6" d e4^"*" a,2
 b2^"6" c4 f f, a^"6" bes^"7" c f,2
 f2 g4^"6" a bes8 c d e f^"6" g a a, d2\fermata
}

verse = \lyricmode {
 Fa -- der wår som i Him -- lom äst/
 Wå -- ra bris -- ter wetst tu aldra -- bäst:
 Ty biu -- der tu så mil -- de -- ligh/
 At wij sko -- le å -- kal -- la tigh/
 Så lät wår böön af hier -- tat gåå.
 Och ic -- "ke i" blot -- ta or -- den ståå.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

FAder wår som i Himlom äst/
Wåra brister wetst tu aldrabäst:
Ty biuder tu så mildeligh/
At wij skole åkalla tigh.
Så lät wår böön af hiertat gåå/
Och icke i blotta orden ståå.

2. Gif at tin ord förvtan meen/
Medh krafft må läras klaar och reen:
At wij all falska läro sky/
Och all willfarelse vndfly.
Så warder helgat namnet titt/
Wårt lefwerne styrckt til salighet.

3. Komme titt Rike til oss här/
Så ock tå lifwet ändat är.
Regere oss tin Ande godh/
Förnye i oss wårt sinne och modh:
På thet wij måge warda frij/
Frå diefwulens wåld och tyrannij.

4. Ske ock på jorden wilian tin/
Såsom han skeer i Himmelen:
At wij i lydno måge ståå/
När oss bedröfwelse kommer vppå.
Förtagh hwadh i wårt kött och blodh/
Tin helga wilia faller emot.

5. Gif oss i dagh wårt dageliga brödh
Och hwadh man tarf til lifzens nödh.
Bewara oss för örligh och strijd/
För siukdom och för hårdan tijd.
Förwärfwa wårt brödh blifwer eij swårt/
När tu wälsignar arbetet wårt.

6. Förlåt oss wåra skuld och brist/
Som wij ock androm vtan list/
Förlåte och äre af hiertat huld/
Ändoch när them kan finnas skuld:
Så fölier frijd på jorden här/
Then oss wäl allom nyttigh är.

7. Föör oss icke i fiendens swijk/
Then oss försöker dageligh/
Lät oss emot honom faste ståå/
Och icke ifrån tin budord gåå/
Wäl wäpnade medh en fast troo/
Ther af wårt hierta må hafwa roo.

3. Kom- 8. Ifrån