Sida:Psalm1695-1.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
24 HErrans Böön. HErrans Böön. 25

8. Jfrån ondo och fahrlighet/
Fräls oss af tine barmhertighet.
Hielp oss vthi wår yttersta nödh/
Också ifrån then ewiga dödh.
Wår fattiga siäl tu tagh til tigh/
Och lät oss lefwa ewinnerligh.

9. Amen/ thet är/ oss ske altså:
Gif at wij ther kunde troo vppå/
Och intet twifla om tin ord/
Hwadh tu lofwar wilt tu fullborda.
Alt thet wij hafwe bedit tigh/
Warder tu oss gifwandes wisserligh.

10.

Koral nr 10 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/10 saknas

1. O Fader wår högt öfwer oss i Himmelrijk:
Och wil förty i Andanom af oss tilbedin warda.
Helgat warde titt helga Namn ewinnerlig/
Ährat af oss/ och öfwer alt/
J Himmelen och på jorden.
Titt Rijke tilkomme också/
Altijd i oss at blifwa.
Hwad tu i oss eij lida må/
Tu wille thet fördrifwa:
At wij måge til ewig tijd/
J tino Rijke blifwa.

2. O Fader kär/ wij bidie ock tin wilie ske
Här neder vppå jordene/ såsom i himmelrijke:
Tijt ingen komma kan/ vtan allena the/
Som sin wilia medh tinom platt förena och förlijka.
Gif oss i dagh wårt dageliga brödh/
Siälen sin spijs och föda.
Vtan titt ord tå är hon dödh:
Medh flijt gif oss thet höra/
Som oss kan til wår salighet/
Then rätta wägen föra.

3. O Fader kär/ förlåt oss wåra skuld och brott/
Ther medh wij hafwe förtörnat tigh.
Altijd i många måtto:
Som wij ock allom them som bryta oss emot/
Wiliom thet ock förgiäta bort/
Och them gärna förlåta.
Jnledh oss icke i frestelse/
At wij icke borthwärfwe/
Vtan fräls oss frå allo thy/

1. O D Som