Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-1.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
30 Om Döpelsen. Om HErrans Nattward. 31

4. Gudz Son i synlig mandom stodh/
Sin Fader ödmiukt prijste.
Och Anden öfwer Jordans flodh/
Sigh som en dufwa wijste.
När slikt en Christen troor och weet/
Han af sitt doop wist glädes:
Then Heliga Treenighet/
Är sielfwer tå tilstädes/
Och sigh en boning renar.

5. Wår HErre Christus sedan bödh
Apostlarna at wandra
I werlden vth/ och om hans dödh
Predika fritt för andra.
At han oss medh sitt blodh haar köpt/
Och wil oss lifwet gifwa/
At then som troor och warder döpt/
Skal ewigt saligh blifwa/
Och Himmelrijket ärfwa.

6. Ho thenne nådh eij framgent troor/
Han är af Gudi glömder/
I honom syndsens ondska boor/
Och han är platt fördömder.
Hans egen goda gierning må
Alzintet honom hielpa/
Arfsynden alt besmittar så/
At hon wil honom stielpa/
Och han kan sigh eij trösta.

7. Fast ögon här eij annat see/
Än blotta watn allena/
Så seer doch troon alt thetta skee/
At JEsu krafft kan rena.
Hon seer thet rätta röda haaf
Medh Christi blodh befärgat/
Som säncker synden i hans graf/
Och läker hwadh är sargat
Af Adams synd och wåra.

V.

Om HErrans Nattward.

14.

Koral nr 14 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key a \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'2 b c8( b8 c4) a2 g b g( fis) e1 \divMax
 c'2 a g4( a) b2 c( b) a b( a1 gis2) a \divMax
 r2 c2 d c a( c) b a g4( a b2) c1 \divMax
 r2 g2 a g4( a b2) c( b) a g4( a b2 a) gis2 a1 \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 a2 e' a, d e g e b^"*" e1 \divMax
 a,2 d e b^6 a gis^6 a e' f d e^"*" a, \divMax
 r2 a2 b c f c e f g g, e'1 \divMax
 r2 e2 f e d^6 c e f e b^6 c4^6 d e2^"*" a,1 \divFin
}

verse = \lyricmode {
 JE -- sus Chri -- stus är wår häl -- sa/
 Som oss al -- la wil -- le fräl -- sa;
 Medh sin pi -- no och bit -- tra dödh/
 Fräl -- ste han oss af död -- sens nödh.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. JEsus Christus är wår hälsa/
Som oss alla wille frälsa;
Medh sin pino och bittra dödh
Frälste han oss af dödzens nödh.

2. At wij honom eij förgäta/
Gaf han oss en spijs at äta/
Vnder brödh lekamen sin/
Och gaf oss dricka sitt blodh i wijn.

3. Medh then spijs wil han oss trösta/
At wij äre återlösta/

At Ther