Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-1.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
32 Om HErrans Nattward. Om HErrans Nattward. 33

Ther skole wij fast troo vppå/
Och så til thenna Nattward gåå.

4. Skal här något godt af warda/
Skal man sigh om trona wårda/
Troo at han är i thetta brödh/
Som för oss hafwer lidit dödh.

5. Wil man eij i missbruuk falla/
Men thet rätta sättet hålla.
När man tå går til Christi bordh/
Skal förkunnas Gudz helga ordh.

6. Så är thet ock Christi wilie/
At wij thetta eij åtskilie;
Vtan dricke alle hans blodh/
Som äte thenna Nattward godh.

7. Man skal sigh ock sielf betrachta/
Och vppå sin’ saker achta.
Then owärdig här til går/
För lifwet han här döden får.

8. Så skal tu ock här begrunda/
Och thet twifla ingalunda/
At tin synd är afplanad grant/
Thess får tu här en wissan pant.

9. Tin synd Christus på sigh lade/
Och ther medh han til tigh sade:
Kom til migh tu som syndig är/
Tina synder jagh på migh bär.

10. Ther skal tu tigh hårdt widh hålla/
Och eij från hans löfte falla.
Then sigh af synden känner swår/
Han rätt til thetta bordet går.

11. När man kan thet rätt besinna/
At man skal här nåder finna/
Åter så i sanna troo/
Så får han i sitt hierta roo.

12. Gudh wår Fader wiliom wij prisa/
Som oss så wäl wille spisa.
Tack hafwe han i ewighet/
För sin stora barmhertighet.

15.

Koral nr 15 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/15 saknas

1. GUdh ware lofwad och högeliga prisad/
Som oss så wäl hafwer spisat
Medh sin lekamen och medh sino blode/
Thet gif oss HErre Gudh til gode/
Kyrie Eleeson.

11. När E 2. HErre