Sida:Psalm1695-1.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
32 Om HErrans Nattward. Om HErrans Nattward. 33

Ther skole wij fast troo vppå/
Och så til thenna Nattward gåå.

4. Skal här något godt af warda/
Skal man sigh om trona wårda/
Troo at han är i thetta brödh/
Som för oss hafwer lidit dödh.

5. Wil man eij i missbruuk falla/
Men thet rätta sättet hålla.
När man tå går til Christi bordh/
Skal förkunnas Gudz helga ordh.

6. Så är thet ock Christi wilie/
At wij thetta eij åtskilie;
Vtan dricke alle hans blodh/
Som äte thenna Nattward godh.

7. Man skal sigh ock sielf betrachta/
Och vppå sin’ saker achta.
Then owärdig här til går/
För lifwet han här döden får.

8. Så skal tu ock här begrunda/
Och thet twifla ingalunda/
At tin synd är afplanad grant/
Thess får tu här en wissan pant.

9. Tin synd Christus på sigh lade/
Och ther medh han til tigh sade:
Kom til migh tu som syndig är/
Tina synder jagh på migh bär.

10. Ther skal tu tigh hårdt widh hålla/
Och eij från hans löfte falla.
Then sigh af synden känner swår/
Han rätt til thetta bordet går.

11. När man kan thet rätt besinna/
At man skal här nåder finna/
Åter så i sanna troo/
Så får han i sitt hierta roo.

12. Gudh wår Fader wiliom wij prisa/
Som oss så wäl wille spisa.
Tack hafwe han i ewighet/
För sin stora barmhertighet.

15.

Koral nr 15 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/15 saknas

1. GUdh ware lofwad och högeliga prisad/
Som oss så wäl hafwer spisat
Medh sin lekamen och medh sino blode/
Thet gif oss HErre Gudh til gode/
Kyrie Eleeson.

11. När E 2. HErre