Sida:Psalm1695-1.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
34 Om HErrans Nattward. Om HErrans Nattward. 35

2. HErre genom tin helga mandom/
Som af tine moder Maria kom/
Och titt helga blodh/
Hielp i nödh/ och gif oss modh/
Kyrie Eleeson.

3. Sin helga lekamen för oss månde gifwa/
At wij ther af skulle lefwa.
Eij kunde han oss större gåfwa skänckia/
Ther medh wij honom skulle åtänckia/
Kyrie Eleeson.

4. HErre tin kärlighet thet giorde/
At wij af titt blodh thet vnder sporde/
At thet galt wåra skuld/
Och Gudh han är oss worden huld/
Kyrie Eleeson.

5. Gudh gifwe oss sin helga nåde/
At wij wandre efter hans råde/
J rätt kärlek och Christeliga troo/
At thet oss må komma til roo/
Kyrie Eleeson.

6. HErre medh tinom Anda oss eij förlåt/
Then oss lärer hålla thet rätta mått/
At tin arma Christenhet/
Må niuta frijd i ewighet/
Kyrie Eleeson.

16.

Koral nr 16 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/16 saknas

1. JEsu Christi oskyldiga dödh
Hugswalar oss i all wår nödh:
Och när wij tänckie ther vppå/
En hiertans glädie wij tå få.

2. Afplanat haar han medh sitt blodh
Then handskrift som emot oss stodh/
Ty han war oss så godh och huld/
At han betalte all wår skuld.

3. Ja at slijkt är trofast och sant/
Ty gifwer han oss säker pant/
Vthi sin helga Nattward/ ther
Wij smake och see huru söt han är.

4. Ty hans lekamen wäsentlig/
Så ock hans blodh ju wisserlig/
Vndfå wij widh thet helga bord/
Som han haar låfwat i sin’ ord.

5. En härlig spijs är thetta wist/
På hwilken aldrig blifwer brist/
Ett himmelskt Manna/ som wår siäl
Til ewigt lijf vphåller wäl.

6. Säll är tå hwar en wärdig gäst/
Ty then wil JEsus wara näst:
Eho som haar een stadig troo/
Hos honom wil wist JEsus boo.

Täncke E 2 7. Samt