Sida:Psalm1695-1.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
36 Om HErrans Nattward. Om HErrans Nattward. 37

7. Samt haar thet vpsåt at han sigh
Omwända wil/ och rättelig
I Christo lefwer/ synden döör/
Och så Gudz helga wilia giör.

8. Men then owärdig går ther til/
Eij troor/ eij sigh omwända wil/
Han äter döden vthi sigh/
Och blijr fördömd ewinnerlig.

9. O JEsu Christ/ wår broder kär/
Som för wår skull korsfäster är/
Tin’ helga såår helbregda wäl
En sargad och bedröfwad siäl.

10. Gif oss at troo af hiertans grund/
At wij få nåder och miskund/
Vthaf tins nådes fullhet stoor:
Amen! wälsignad then thet troor.

17.

Koral nr 17 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/17 saknas

1. TU lifsens brödh/ O JEsu Christ/
Som låter tigh här finna
Fast nådigh then sin syndabrist
Wil ångra och besinna.
Tigh beder jagh rätt innerlig/
Tu wille nu bereda migh/
At jagh må wärdig wara.

2. Tu wärdes nu i thenna stund/
In på grön äng migh leda/
Och til friskt watn sammalund/
Ett bord för migh bereda/
Så at min siäl också min munn/
Må af tin spijs och nådes brunn/
Sigh kunna wederqweckia.

3. Tu wärdes HErre JEsu godh/
Af nåde migh förläna/
Jagh wandra må vthi tin bodh/
Och troligt tigh här tiena:
Begåfwa migh medh hopp och troo/
At tu må stadigt hos migh boo/
När jagh af tigh är spisad.

4. Tagh bort alt haat och bitterhet/
O JEsu från mitt hierta/
Låt migh min synd och oreenhet/
Här ångra medh all smärta.
Tu äst för migh på korsset dödh/
Haar frälsat migh från ewig nödh/
Thet är min troo/ O JEsu.

5. Jagh är/ O Gudh tin nådh eij wärd/
Jagh är ther til förswager/

1. Tu E 3