Sida:Psalm1695-1.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
38 Om HErrans Nattward. Om HErrans Nattward. 39

Jagh är af synd och ondsko snärd:
Ther öfwer jagh fast klagar:
Doch tröstar thet/ O JEsu/ migh/
At tu förlåter nådelig/
Och gierna tigh förbarmar.

6. Jagh är all full medh syndasåår/
Låt tina hand migh hela/
Jagh är heel blind och wilse går/
Tin nådh låt migh eij fehla.
Jagh är heel swagh/ förbarma tigh/
Förlorat får/ men vpsök migh/
Och hielp af idel nåde.

7. Min Brudgum kom/ kom hijt til migh/
Tigh wärdigas migh gifwa;
At doch tin kärlek stadelig
Må ewigt hos migh blifwa.
I nödh och dödh ästu min frögd/
I tigh är jagh så hiertlig nögd:
Eij skole wij åthskilias.

8. Sidst beder jagh rätt innerlig/
Låt/ JEsu/ migh åtniuta
Tin helga Nattward wärdelig/
Och migh i tigh insluta.
Jagh blijr i tigh/ Tu blijr i migh:
Tu skalt ock migh wist ewiglig
Vp til tin Himmel taga.

18.
Se tonen. Num. 124.

1. JAgh wil i alla stund/
Min Gudh af hiertans grund/
Tin stora nåde prisa/
Then tu migh månd bewisa:
Tigh wil jagh migh nu gifwa
I döden och i lifwe.

2. O JEsu HErre godh/
Tin kropp och sanna blodh
Min hiertans frögd mån wara/
Samt tröst vthi all fahra/
Som migh kan salig giöra/
Och ewig lust tilföra.

3. Förnufft/ förstånd och wett/
Måst wika alla slätt/
Här måste sanning winna/
All werldzlig klokhet swinna:
Gudz ord står fast medh alla/
Skull’ werlden än kullfalla.

4. Här är Gudz rätta Lamb/
För oss på Korssens stamm/
Af werlden heelt förachtat/
Af kärlek til oss slachtat:
Här kan tu nåde finna;
Wil tu/ min siäl/ besinnat.

5. Tin trohet stoor och blijd
Ske/ HErre/ prijs altijd/
Som migh nu haar vprättat/
Så mildeligen mättat/ /
At dödh/ synd/ Satan mehra
Eij kunna migh förfära.

Tin 19.