Sida:Psalm1695-1.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
3839
Om HErrans Nattward.

Jagh är af synd och ondsko snärd:
Ther öfwer jagh fast klagar:
Doch tröstar thet/ O JEsu/ migh/
At tu förlåter nådelig/
Och gierna tigh förbarmar.

6. Jagh är all full medh syndasåår/
Låt tina hand migh hela/
Jagh är heel blind och wilse går/
Tin nådh låt migh eij fehla.
Jagh är heel swagh/ förbarma tigh/
Förlorat får/ men vpsök migh/
Och hielp af idel nåde.

7. Min Brudgum kom/ kom hijt til migh/
Tigh wärdigas migh gifwa;
At doch tin kärlek stadelig
Må ewigt hos migh blifwa.
I nödh och dödh ästu min frögd/
I tigh är jagh så hiertlig nögd:
Eij skole wij åthskilias.

8. Sidst beder jagh rätt innerlig/
Låt/ JEsu/ migh åtniuta
Tin helga Nattward wärdelig/
Och migh i tigh insluta.
Jagh blijr i tigh/ Tu blijr i migh:
Tu skalt ock migh wist ewiglig
Vp til tin Himmel taga.

18.
Se tonen. Num. 124.

1. JAgh wil i alla stund/
Min Gudh af hiertans grund/
Tin stora nåde prisa/
Then tu migh månd bewisa:
Tigh wil jagh migh nu gifwa
I döden och i lifwe.

2. O JEsu HErre godh/
Tin kropp och sanna blodh
Min hiertans frögd mån wara/
Samt tröst vthi all fahra/
Som migh kan salig giöra/
Och ewig lust tilföra.

3. Förnufft/ förstånd och wett/
Måst wika alla slätt/
Här måste sanning winna/
All werldzlig klokhet swinna:
Gudz ord står fast medh alla/
Skull’ werlden än kullfalla.

4. Här är Gudz rätta Lamb/
För oss på Korssens stamm/
Af werlden heelt förachtat/
Af kärlek til oss slachtat:
Här kan tu nåde finna;
Wil tu/ min siäl/ besinnat.

5. Tin trohet stoor och blijd
Ske/ HErre/ prijs altijd/
Som migh nu haar vprättat/
Så mildeligen mättat/ /
At dödh/ synd/ Satan mehra
Eij kunna migh förfära.