Sida:Psalm1695-1.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
40 Om HErrans Nattward. Om HErrans Nattward. 41

19.
Se tonen. Num. 16.

1. SÄll then som hafwer JEsum kär/
Och honom i sitt hierta bär!
Ty ingen större hugnad är/
Än hafwa JEsum hos sigh när.

2. Jagh hörer ingen sötare röst/
Jagh finner ingen kärare tröst/
Än JEsum som migh återlöst/
Och haar för migh sin blodh vthöst.

3. JEsus är them bootfärdigom godh:
Han gifwer them bedröfwadom modh:
Han renar them medh Döpelsens flodh:
Och styrcker medh sin heliga blodh.

4. JEsus är hiertans högsta frögd:
JEsus giör siälen bäst förnögd:
JEsus vplyffter til Himmelen högt
Then Korssens tyngd haar nederbögdt.

5. Förnufftet wisar eij thet sätt/
Och tungan kan eij säija thet:
Men troon kan doch thet fatta lätt/
Hur man bör JEsum älska rätt.

6. Jagh söker JEsum medh all flijt/
Och haar til honom all min lijt:
Jagh sträfwar stedze komma tijt/
Ther jagh må see hans Anlet blijdt.

7. När jagh om morgonen vpstår/
Jagh tå först efter JEsum tråår/
Och som Maria hastigt går/
Ther jagh om honom kunskap får.

8. O JEsu/ tu äst en Konung stoor/
Som eij begrips af Himmel och jord:
Tu hos honom doch nådig boor/
Som vthaf hiertat på tigh troor.

9. Blif när migh JEsu! ty min siäl
Wil fägna tigh för alla wäl/
Ty genom tigh är hon rätt säll/
Men vtan tigh en syndaträl.

10. När siälen warder af tigh besökt/
Tå blifwer glädien straxt förökt/
Fåfängelighet vthelyckt/
Tin kärlek diupt i hiertat tryckt.

11. Tin kärlek/ HErre JEsu Christ/
Är vtan flärd och arga list/
Han öfwerskyler all wår brist/
Och gifwer hwad wij hade mist.

12. Tin pina thet betyga kan/
Titt blodh som af tin sido rann/
Ther medh tu döden öfwerwann/
Och en förlossning för oss fann.

13. Tu komst til oss af Himmelen nedh/
Påtogst tigh synden som war leed/
Förwärfde oss en ewig fredh/
Och blidkade Gudh som war oss wredh.

14. Och at wij sådant skolom troo/
Tå wil tu sielfwer hos oss boo/
Och hugna siälen medh then roo/
Som på titt korss kan härligt groo.

15. Ty tin lekamen som wardt dödh/
Gier tu oss i wälsignadt brödh;

8. O F Och