Sida:Psalm1695-1.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
42 Om HErrans Nattward. Om HErrans Nattward. 43

Och vthi wijn tin blodh så rödh/
Som läker all wår brist och nödh.

16. Then som tigh vndfår wärdelig/
Han haar Gudz Rijke vthi sigh/
Han finner frijd och frögd af tigh/
Och winner i ond lustars krijg.

17. Ach JEsu oss beredda giör!
All syndsens macht i oss förstör:
Och öpna tu wår hiertans dör/
At wij tigh fägne som sigh bör.

18. Ja nu och altijd när oss blif:
Men onda andan från oss drif.
Och oss omsider nådigt gif
En salig dödh/ ett ewigt lijf.

20.

Koral nr 20 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/20 saknas

1. HUr’ kan och skal jagh tigh/ HErr JEsu/ nogsamt prisa?
Tu plägar migh medh tigh vthi Nattwarden spisa;
Tu friskar hiertat mitt medh tin vthgutna blodh;
Tu lindrar siälens ångst/ tu gläder sinn’ och modh.

2. Tu haar min’ synders last och börda från migh drifwit/
Tu haar gudfruchtighet och kärlek igen gifwit/
Tu haar min swaga troo medh tine nådh vptändt;
Tu haar min matta siäl en ymnig tröst tilsändt.

3. O tu min ädla skatt/ och lifzens springekälla!
Som migh til egendom haar welat tigh tilställa.
Ach blif och war hos migh/ så är jagh salig wist/
Så är min dödh mitt lijf. Hielp migh O JEsu Christ.

21.
Se tonen. Num. 226.

1. TIgh JEsu ske nu ewig prijs
För all tin nådh och gåfwa:
Och låt migh genom thenna spijs
Vndfåå all himmelsk håfwa.
Wälkommen war tu ädla gäst/
Som tigh haar migh så nära fäst.
Thess är jagh gladh och siunger.

2. O JEsu/ öfwer alt mitt sinn
Månd’ tu migh medh tigh spisa.
Nu är jagh tin och tu äst min/
Thet skal i nödh migh lisa.
Nu haar jagh nogh i all min brist;
Nu är jagh tröst/ wälsignad wist.
Thess ske tigh lof O JEsu!

1. Hur' F 2 3. Låt