Sida:Psalm1695-1.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
44 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 45

3. Låt migh fåå blifwa stedz i tigh:
Låt migh tigh ewigt tiena.
Förblif ock ewigt tu i migh.
O JEsu sidst förläna/
När jagh af nödh och dödh brijr tryckt/
At jagh af thenna spijs wäl styrckt
Må glader til tigh fara!


II.
Konung Dawidz Psalmer.

22.
Then 1 K. D. Psalm.

Koral nr 22 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{r2 d2 a'1 g2 c1 b2 a1 gis2 a1. \fermata\divMax
r2 a2 d2 d2 c2 (a4 f4 g4) f4 e2 d1.\fermata\divMax}
r2 c2 f1 g2 a1 b2 c1 b2 a1\fermata\divMax
b2 c1 c2 a1 d,2 g1 g2 f1.\fermata\divMax
f2 c'2 a2 e2 f4 (a4 g4) f4 e1 d1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{r2 d2 d1 b2^"6" a1 e'2 f2 e1^"4#" a,1 .\fermata\divMax
r2 a'2 fis2^"6" g2 c,2 d2^"b" e4 f8^"6" g8 a2^"4#" d,1. \fermata\divMax}
r2 a'2 f1 e2 d2 c2 b2 a1 e'2 f1\fermata\divMax
g2 c,1 e2^"6" f1 d2 c1. f1.\fermata\divMax
r2 e2^"6" f2 a2^"#" d,2 g2 a1 d,1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Säll är then man som ic -- ke går
På the ot -- rog -- nas bah -- ne/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Och i syn -- da -- res wägh eij står/
Och flyr bespot -- ta -- res wah -- ne: }


>>

U -- tan haf -- wer lust til Gudz lagh/
Och then bet -- rach -- tar natt och dagh:
Thet skal ho -- nom wäl gån -- ga.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 180 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. SÄll är then man som icke går
På the otrognas bahne/
Och i syndares wägh eij står/
Och flyr bespottares wahne:
Vtan hafwer lust til Gudz lagh/
Och then betrachtar natt och dagh:
Thet skal honom wäl gånga.

2. Han skal warda alt som thet trä/
Som står widh watnet kalla:
Thet sin frucht i rättan tijd bär/
Hwars löf icke förfalna.
Hwad han giör skal honom wäl gåå.
Men then orättwisa eij få/
Som stofft skal han förswinna.

3. Förty the ogudachtige
Förmå eij domen draga/
När thet warder them aggande/
Huru the lefwat hafwa.
HErren känner the fromas wägh:
Men the orättwisas bedräg
Skal platt ont intet warda.


23.
Then 2 K. D. Psalm. Se tonen. Num. 24.

1. HIelp Gudh hwad för jämmerlig ting
Man af all folck må höra.
Förstar och Konungar i en ring/
Stort folck tilhopa föra/
Til at motståå thens Högstes hand/
Och Christo then tu hafwer sändt/
All werlden til at frälsa.

2. The låta icke straffa sigh
Lefwa efter sitt sinne:
The äro eij i rådh medh tigh:
Litet the ther medh winna.
The rasa efter sitt begär:

Och F 3 Titt