Sida:Psalm1695-1.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
46 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 47

Titt ord the intet lyda meer:
Och ingen lärdom achta.

3. Men Gudh som vthi Himmelen boor
Skal sielfwer them begabba:
Och bespotta then hopen stoor/
At thet skal på them drabba.
Sin wrede han vthgiuta skal
Öfwer then skalcka hopen all/
Medh grymhet them förskräckia.

4. HErren hafwer til Konung krönt
Christum then j förachte/
På sitt helga berg Zion skönt/
Sin Församling at wachta/
Til at förkunna i gemeen
Sins Faders wilia hwar och en/
Och all Gudz lagh fullborda.

5. HErren sade: Tu äst min Son
Then jagh i dagh födt hafwer/
Af then mitt folck thet haar stoor mohn/
Som känner tigh och lofwar:
Them jagh hafwer i tigh vthwaldt/
Också ibland min helgon taldt/
At the genom tigh lefwa.

6. Hedningar skal jagh tigh också
Til arf och egit gifwa:
Hwilka titt ord skola förståå/
Och ther af salig’ blifwa.
Ett nytt folck til mång tusend tahl/
Som mig lofwa och prisa skal/
Skalt tu til migh församla.

7. I Konungar på jorden boo/
Låter eder alla lära/
Til thenna Konung sätter troo/
Håller hans ord i ähra/
Och lärer rätt at tiena Gudh/
Medh flijt håller hans lagh och budh/
Thet skal eder wäl båta.

8. Tager hans straff medh tolamod/
At han eij wreder warder:
Kysser Sonen/ faller til foot/
At han eij blifwer hårder/
Och hans wrede som eld vthgår/
Ho är doch then som tå består?
Then som på honom hoppas.


24.

Then 3 K. D. Psalm.

Koral nr 24 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{r2 e2 f2 e2 d2 g2 f2 e2 d1 \fermata\divMax
r2 a'2 g2 e2 f2 g2 e2 (d2) e1\fermata\divMax}
r2 a2 a2 g2 a2 c2 b2 b2 a1\fermata\divMax
r2 b2 c2 d2 b2 c2 a2 a2 g1\fermata\divMax
r2 b2 c2 a2 a2 g2 a4 (g4 f2) e1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{r2 e2 d2 a2 d2 e2 f4 g4 a2^"#" d,1^"b"\fermata\divMax
r2 f2 e2 a,2 d2 e2 f1^"76" e1\fermata\divMax}
r2 a,2 a2 e'2 c2^"6" a2 d2^"65" e2^"#" a,1\fermata\divMax
r2 e'2 a2 fis2^"6" g2 c,2 d2^"#" d2^"#" g,1\fermata\divMax
r2 g'2 a2 d,2 f2 e2 a,2 d2 e1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ O HEr -- re hwad en mäch -- tig hoop 
Fi -- en -- der sigh up -- häf -- wa }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Mot migh medh dödzt -- rug och stort roop/
Min siäl til at bed -- röf -- wa. }


>>

The säi -- ja til min siäl medh spee/
Til Gudh haar hon sigh eij för -- see/
Thet är medh hen -- ne ut -- he.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 180 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. O HErre hwad en mächtig hoop
Fiender sigh vphäfwa

7. I Mot