Sida:Psalm1695-1.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
48 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 49

Mot migh medh dödztrug och stort roop/
Min siäl til at bedröfwa.
The säija til min siäl medh spee/
Til Gudh haar hon sigh eij försee/
Thet är medh henne vthe.

2. Men HErre Gudh tu äst mitt hopp/
Tu sätter migh til ähra:
Mitt hufwud tu sielf häfwer op/
Och fienden förfärar.
Så snart jagh til tigh medh min röst
Ropar/ så får jagh hielp och tröst/
Ifrån titt helga berge.

3. I frijd jagh all then långa natt
Ligger til morgon klara/
Gudh sielf öfwer migh håller wacht/
Ty är jagh vtan fahra.
Om morgon tidigt jagh vpstår/
Och lustigt til mitt arbet går/
Och låter Gudh alt råda.

4. Om tusend än kringhwärfwa migh/
Och efter mitt lijf trachta/
Min siäl äntå ey fruchtar sigh/
Vtan then macht förachtar.
Stat vp HErre/ hielp migh min Gudh/
Giör them motstånd och them förskiut/
Theras tänder förkrossa.

5. Hwarföre then hielp hafwa wil/
At beståå för owänner/
Allena Gudh han rope til/
Som sins folcks nödh wäl känner.
HErrans wälsignelse så rund
Vthgår öfwer hans folck all stund/
Hos honom hielpen finnes.


25.
Then 5 K. D. Psalm. Se tonen. Num. 323.

1. HÖr migh o Gudh/ gif på mitt taal
Grann acht/ ty jagh nu bedia skal/
Min Konung och min käre Gudh!
Anamma mina böners liud.

2. Til andacht wil jagh skicka migh/
Och bittida åkalla tigh:
Tu wärdes til min böön tå see/
Och tidigt tröst och nådh betee.

3. Tu äst eij then/ som haar behag
Til argt folck och the ondas lagh:
All synd hon är tigh styggelig/
Then ond är blifwer eij för tigh.

4. Förmäten munn skal eij beståå/
Men af tin munn en hård doom fåå.
Tu hatar the ogierningzmän/
Men äst the fromas Gudh och Wän.

5. Then som medh flärd och falskhet faar/
Skal medh sin list blij vppenbar/
Och för then hela werld beskämd
Igenom tin rättwisa hämd.

6. Then som blodgirig och wredsam är/
Kan tigh eij wara täck och kär;
Eij heller then som hatefull
Sin nästa lönligt stielper kull.

HEr- G 7. At