Sida:Psalm1695-1.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
50 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 51

7. At jagh från sådan synd och skam
Må warda frij/ wil jagh gåå fram
Vthi titt huus/ och bedia tigh/
At tu migh styrer nådelig.

8. Led/ HErre/ migh alt som tu weet/
Och lär migh tin rättferdighet/
Lät migh eij falla/ så at the/
Som hata migh/ sin glädie see.

9. The äro alle fulle af list;
I theras munn är intet wist:
Ty tungan är en öpen groop/
Och orden rätt en etterhoop.

10. Gudh döm them/ at the weta må
Thet the på onda wägar gåå.
Lät theras vpsåt fela slätt/
The stadne som eij wandra rätt.

11. Men gif them glädie och ewig roo/
Som til tigh hafwa satt sin troo:
Beskydda them vthi tin famn/
Som trösta vppå JEsu Namn.

12. Thet troor jagh wist tu giöra wil/
Ty tu äst ju benägen til/
At hägna the rättferdiga wäl/
Medh nåder kröna theras siäl.


26.
Then 6 K. D. Psalm.

Koral nr 26 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 d4 d4 f4 d4 c4 f4. (g16 a16) f4 \fermata\divMax
a4 c4 a4 a4 f4 g2 f4\fermata\divMax
c4 d4 f4 e4 d4 a'2.\fermata\divMax
a4 c4 a4 g4 f4 e2 d4\fermata\divMax
g4 g4 f4 e4 d4 e2 c4\fermata\divMax
a'4 a4 f4 e4. d8 d2.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 d4 d2. e4 f4 c4 f4\fermata\divMax
f4 e4^"6" f4 f,2 c'2 f4\fermata\divMax
e4 d2 g2 a2.^"#"\fermata\divMax
f4 e4^"6" f4 g2 a2^"#" d,4\fermata\divMax
e4 b2^"65" c4 g4 c2 c4\fermata\divMax
d4 f4^"6" g4^"7" a2^"4#" d,2.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Vt -- hi tin sto -- ra wre -- de/
För min synd stygg och le -- de/
Straf -- fa migh ic -- ke Gudh:
Tin grym -- het all til -- lij -- ka
Låt HEr -- re från migh wi -- ka/
Af näps -- ten hielp migh vth.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. VThi tin stora wrede/
För min synd stygg och lede/
Straffa migh icke Gudh:
Tin grymhet all tillijka
Låt HErre från migh wika/
Af näpsten hielp migh vth.

2. Tin nåde lät migh skina:
Af stora kranckhet mina
Giör migh helbregd och sund.
Ty jagh är swagh/ O HErre:
Min’ been större och smärre
Förskräckias i all stund.

3. Min siäl bedröfwas swåra/
Af ångest fäller tårar:
Mitt hierta brista må.
Lät thet eij längre wahra/
At jagh i thenna fahra
Måste här twingas så.

4. Wänd tigh om HErre käre/
Titt helga Namn til ähre/
Frälsa min siäl af nödh.
För tin nåde och mildhet/
Hielp migh nu vthi stillhet
Ifrån en ewig dödh.

Gudh; 5. Ty