Sida:Psalm1695-1.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
52 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 53


5. Ty om tu migh förkastar/
Och döden migh antastar/
Hwar blifwer tå titt lof?
Ty ho wil tigh tå prisa/
Och tacksamhet bewisa/
När man är lagd i graf?

6. Hela natten jagh suckar/
Och sörier/ bugar/ buckar/
Ynkelig är min låt.
Jagh ängzlas också swåra/
At jagh medh mina tårar
Hela min säng giör wåt.

7. Mitt ansichte förfaller
Af sorg/ såsom af ålder/
Förandras medh en hast.
Fienden thet orsakar/
Som städes om migh wakar/
Och migh förfölier fast.

8. Wiker tyranner alla/
Som så tilhopa hålla/
At giöra migh motstånd:
Ty Gudh hafwer migh bönhördt/
Och sielfwer saken vthfördt/
Medh sin mächtiga hand.

9. Min gråt/ jämmer och klagan
Lät HErren sigh behaga/
Bewiste migh sin nådh/
Han haar migh meer förährat/
Än jagh hade begärat/
Meer än jagh honom bad.

10. Ty skämme sigh tillijke
Fienderna/ och wike/
Förskräckie sigh ther til:
Wände hwar medh sin maka
Medh skam och blygd tilbaka:
Gudh thet så hafwa wil.


27.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 27 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key f \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{r2 bes'2 a2 g2 bes2 d2 c2 c2 bes1 \fermata\divMax
r2 bes2 a2 bes2 c2 bes2 a1 g1\fermata\divMax}
r2 c2 d2 d2 a2 c2 bes2. bes4 a1\fermata\divMax
r2 a2 bes2 c2 bes2 a2 g2 g2 f1\fermata\divMax
r2 bes2 a2 g2 c2 bes2 a2. (g4) g1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{r2 g'2 fis2^"6" g2 es2 bes2 es2^"6" f2 bes,1\fermata\divMax
r2 bes2 f'2 g2 c,2 g2 d'1 g,1\fermata\divMax}
r2 a2 bes2 g2 f2 a2 g2. g4 d'1^"#"\fermata\divMax
r2 fis2^"6" g2 e2^"6" d4^"6" e4 f4 f,4 bes2^"6" c2 f1\fermata\divMax
r2 g2 d2 es2 c2 g2 c2^"6" d2^"4" g,1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Ach HEr -- re straf -- fa ic -- ke migh 
Vt -- hi tin sto -- ra wre -- de/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Och näps migh ic -- ke grym -- me -- lig 
För mi -- na syn -- der le -- de. }


>>

Men HEr -- re war doch nå -- de -- lig/ 
Ty jagh är swagh; he -- la tu migh/
Min been ä -- ro försk -- räck -- te.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 180 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. ACh HErre straffa icke migh
Vthi tin stora wrede/
Och näps migh icke grymmelig
För mina synder lede.
Men HErre war doch nådelig/
Ty jagh är swagh; hela tu migh/
Min been äro förskräckte.

2. Min siäl är swårliga förskräckt/
Ach HErre/ huru länge?
Hielp migh min Gudh/ henne vndsätt/
Medan så fast omtränger.

10. Ty G 3 Hielp