Sida:Psalm1695-1.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
64 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 65

Skal jagh än länge lida?
I min siäl jämra migh?
Och för tin grymhet qwida?
Och sörja dagelig?

2. Wilt tu/ O Gudh/ tilstädia
Min owän/ at han skal
Åth min ofärd sigh glädia/
Och spotskas widh mitt fall?
Hör migh/ min Gudh/ jagh beder/
At jagh eij somnar in
I döden; från wanheder
Fräls mitt lijf/ HErre min.

3. Skal owänn sigh berömma
Alt som min öfwerman?
Skal han min oskuld döma/
Som frögd i min nödh fann?
Mitt tilstånd Gudh ombyte/
När jagh så ligger nedh:
Fiendens lack och lyte
Giör migh alzingen fredh.

4. Jagh migh ther på förlåter/
At tu äst nådelig:
Tin hielp/ tin tröst meer båtar
Än owänn skadar migh.
Jagh glädz tu gierna hielper/
Och wäl emot migh giör:
Om jagh står eller stiälper/
Jagh tigh doch tacka bör.

5. Jagh wil tigh HErre siunga/
Så länge jagh anda haar:
Rör tu/ o Gudh/ min tunga/
At jagh titt lof eij spaar.
Tu äst then migh bewarar/
Tu äst then migh giör godt;
Mot fienden förswarar/
Honom till håhn och spott.


34.
Then 14 K.D.Psalm. Se tonen. Num 2.

Koral nr 34 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]
Samma melodi som 2 Then som wil en Christen heta.


1. THen ogudachtige säger så:
Then rätta Gudh jagh tienar:
I hiertat han eij täncker så/
Fast annorledes menar.
För Gudh är thet en styggelse stoor/
At ingen som på jorden boor/
Beflitar sigh om thet godt är.

2. Gudh af Himmelen sielfwer såg
Nedh på menniskior alla/
På jorden både högh och lågh/
Huru the sigh här hålla:
Tå fanns ingen i werlden til/
Som giorde thet Gudh hafwa wil/
Och lefde som han borde.

3. Tå fanns ingen på rättan wägh/
Alle woro afwekne/
Hwar wandrade sin egen stegh/
Ty the woro beswekne.
Månge mente sigh giöra godt/
Thet doch för Gudh är håhn och spott/
Något ther med förtiena.

4. Huru länge wilien j tå

Rör I Mitt