Sida:Psalm1695-1.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
66 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 67


Mitt egit folck så plåga/
Them så swår börda läggia på/
Vthöfwer sin förmåga?
Thet giör at the eij fruchta Gudh/
Och lefwa eij efter hans budh/
Wilia sigh sielf försörja.

5. Therföre the medh bäfwan stoor/
Sigh altijd skola fruchta:
Ther Gudh sielfwer hos sina boor/
Them faderligen tuchtar.
Men j försmåå then fattige/
Giören af honom spott och spee/
Hwars tröst Gudh sielf är worden.

6. Hwem skal doch thet folck Israel
Af Zion hielp bewisa?
Thet giör Gudh som förmår thet wäl/
Sielf sina fångna lisa/
Genom Christum sin kära Son/
Af hwilken Jacob hafwer mohn/
Och Israel sigh frögdar.


35.
Then 15 K.D.Psalm.

Koral nr 35 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{g'4 g4 d4 g4 a4 b4 a4 g4\fermata\divMax
g4 c4 a4 d4. c8 b4 (a4) g2\fermata\divMax}
g4 e4 d4 a'4 g4 b4 c4 d4\fermata\divMax
d4 b4 b4 c4 a4 g4 fis4 g4\fermata\divMax
g4 d'4 b4 e4 c4 d8 b8 a4 g2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{g4 g4 b4 c4 a4 g4 d'4 g,4\fermata\divMax
c4 a4 d4 g,4 a4 b8 c8^"7" d4 g,2\fermata\divMax}
g'4 c,4 d4 fis4 g4 g4 e4^"6" d4 \fermata\divMax
fis4^"6" g4 g,4 a4 a4 b8^"6" c8 d4 g,4\fermata\divMax
g'4 fis4^"6" g4 a4 a,4 b8^"7" c8 d4 g,2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ HEr -- re ho skal e -- win -- ner -- lig
I ti -- ne hyd -- do blif -- wa/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Och på titt hel -- ga berg medh tigh
Få boo i roo och hwi -- la? }


>>

Then som här v -- tan wanck wand -- rar:
Och eij medh nå -- gon o -- rätt faar:
Och ta -- lar sant af hier -- tat.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 70 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 70 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. HErre ho skal ewinnerlig
I tine hyddo blifwa/
Och på titt helga berg medh tigh
Få boo i roo och hwila?
Then som här vtan wanck wandrar:
Och eij medh någon orätt faar:
Och talar sant af hiertat.

2. Then sina tungo håller reen/
Och ingen man befläcker:
Och giör sin nästa intet meen:
Och intet argt vpwäcker:
Och lyder eij odygdesmän:
Vtan håller sigh in til them/
Som hafwa Gudh för ögon.

3. Then sinom nästa swår också/
Om thet så kan behöfwas/
Och icke träder ther ifrå/
Honom ther medh bedröfwar.
Vtan hafwer sin nästa kär:
Och ther han weet han torftig är/
Han honom tå vndsätter.

4. Then eij ockrar sin nästa af
Hans fattiga förmågo:
Och öfwer then oskyldiga
Anammar ingen gåfwo.
Then thetta giör/ säll är then man/
Som så i werlden lefwa kan/
Han skal wäl widh sigh blifwa.

I 2 36. Then