Sida:Psalm1695-1.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
68 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 69

36.
Then 16 K. D. Psalm. Se tonen. Num 215.

1. O HErre! tu äst min enda tilflycht/
Beskärma migh när jagh warder förtryckt
Af mine illwiliares skara.
Jagh hafwer bekänt tin godhet och macht/
Ty lider jagh smälek och mycket föracht/
Af them som medh syndene fara.

2. Doch lider jagh gierna/ o heligste Gudh/
För tine sanfärdige rätter och budh/
Som migh vthaf hiertat behaga.
Samt för the froma på jordene boo/
At the til tolamod/ hopp och troo
Ett efterdöme må taga.

3. Men the som hafwa en annan Gudh kär/
Än tigh som then högste och endaste är/
The skola thet hårdt vmgälla.
Jagh wil icke offra i theras samfund/
Eij medh theras namn besmitta min munn/
Men hämden til HErran ställa.

4. Han är min skatt och ädlaste deel/
Mitt godz och arf/ som aldrig slår feel;
Thet jagh medh alt nöije wil fägna:
Och frögda migh at min arfwedeels lott
Är thetta/ som är ewinnerlig godt/
Thet Gudh sielf wärdigas hägna.

5. Jagh prisar och lofwar Gudz godhet och nådh
Som haar migh vptäckt sitt heliga rådh
Huru jagh skal saliger blifwa:
Om nattene tuchta migh niurarna wäl/
Men Ordet styrcker och hugnar min siäl/
Och kan all ångest fördrifwa.

6. Jagh täncker på HErran i allan tijd/
Jagh glädes af hans närwarelse blijd/
Som migh ögonskenliga följer.
Han står migh på högra handena bij
Thet giör migh i fahrlighet trygg och frij/
Ty han sigh eij länge fördölier.

7. Therföre är nu mitt hierta rätt gladt/
Min tunga som är min ähra och skatt/
Hon frögdas/ och skal icke trotna.
Mitt kött skal säkert liggia i frijd/
Tu låter min siäl eij i helwetit nidh/
Tin heliga icke förrotna.

8. Tu hafwer migh wägen til lifwet kungiordt/
För tigh är glädie tilfyllest/ och stort
Är Himmelens ewiga Rijke;
Ett lustigt wäsend/ ett saligit stand
Är på tina härlighets högra hand/
Ewinnerlig vtan thess like.

37.
Then 19 K. D. Psalm. Se tonen Num 22.

1. HImlarna medh all theras häär/
Förtälia oss Gudz ähra/
Fästet om hans wärck witne bär/
Dagh gifwer dagom lära/
En natt then andra lära skal/
Thet är eij tungomåhl/ eij taal/
Hwars röst man icke hörer.

Men I 3 2. Theras