Sida:Psalm1695-1.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
70 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 71


2. Theras rättsnör gåå i all land/
Och taal til werldens ända/
Solen känner sin wågh så grant/
När hon från sin sång länder/
Löper hon prydd som en brudgum/
Och som en hielte til sitt rum/
Går hon sin wägh medh frögde.

3. Hon löper til then ort omkring/
Tädan hon först vthlände/
För hennes heta inge ting
Kunna blifwa obrände.
Så är HErrans lagh vtan brist/
HErrans witnesbörd är fullwist/
Och giör enfaldiga wijsa.

4. Hans lagh vpfriskar siälen swagh/
Hans budh giör' hiertat frögde/
The äro klare båd' natt och dagh/
Vplysa ögon blöde.
HErrans fruchtan är reen och fast/
Hans rätter sanne vtan last/
Allesammans rättwijse.

5. The äro dyrare förwist
Än guld och ädla stenar/
Fast sötare vtan all brist
Än honungen then rena:
Och warder genom them medh flijt
Tin tienare förmanad tidt/
Stoor löön får then them håller.

6. Ho är then thet rätt märckia kan/
Hur' offta som han faller?
Min hemlig' brist förlåt/ tag an
Min böön/ jagh tigh påkallar.
Bewara/ Gudh/ tin tienare
För the stolta/ at icke the
Få meer öfwer migh råda.

7. Så blifwer jagh vtan all brist/
Och frij för synder månge.
Lät tigh behaga/ HErre Christ/
Mitt taal i thenna sången/
Så ock mins hiertans böön och dicht/
HErre min tröst och tilförsicht/
Min Förlossare/ Amen.

38.
Then 20 K. D. Psalm.

Koral nr 38 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/38 saknas


1. HErren wår Gudh ware tigh blijd/
Och låte tigh nåden finna:

Min Han