Sida:Psalm1695-1.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
82 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 83

Hwem wil tu nådh bewisa?
Ho kan tigh wärdigt prisa?

4. Then som sigh håller reen
Från odygd/ synd och mehn/
Eij smittar sina händer
Medh roof/ eij hiertat wänder
Til wrång och fåfäng lära/
Men wil Gudz sanning ähra.

5. Han skal i sanning fåå
Wälsignelse/ och så
För Gudh rättfärdig blifwa:
Ty JEsus wil oss gifwa
Sin nådh/ och wår brist hela/
Fast wij af swaghet fela.

6. Så låt oss öpna snart
Wårt hierta uppenbart/
Och så thes portar laga/
At JEsus kan indraga:
Ty han will när them blifwa/
Som honom eij fördrifwa.

7. Ach! hafwom honom kär/
Som ährones Konung är;
Han är så högh och prächtig/
Så wäldig/ starck och mächtig:
Han kan wår siäl förswara/
Och i sin hand bewara.

42.
Then 25 K. D. Psalm.

Koral nr 42 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/42 saknas

1. MIn hogh från menniskior hafwer jagh wändt/
Min siäl i tina hand sätter.
O HErre Gudh/ tin nåde migh sänd/
Låt migh eij wara förgäten:
All min lijt hafwer jagh til tigh/
Från blygd och skam tu wachta migh/
At sigh mine fiender eij glädia.

2. På skam kommer hwarken qwinna eller man/
Som sigh på tigh förlåter/
Tin wäldiga hand them frälsa kan
Från sorg och alsköns wåde;
Men blygd och skam få alle the/
Som tina tienare giöra wee/
Förutan alla orsaker.

3. Wijs migh O HErre tin wägh at gåå/
At jagh tin stigh må lära/

42. Then L 2 Widh