Sida:Psalm1695-1.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
84 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 85

Widh tin sanning låt migh beståå/
Ty tu äst Gudh min HErre/
Min hielp och tröst och all min lijt/
På tig förlåter jag migh altijd/
Trätz them som migh förfölia.

4. Min HErre låt tigh til hiertat gåå/
Och wärdes thet betänckia/
At alle tine medh tigh ståå/
Som nu tn nåde stäncker:
Beslutit hafwer tu förwost
Af ewighet förvtan lijk/
Hwar medh the salige warda.

5. Min vngdoms brist och oförnuft/
O HErre/ wärdes tilgifwa/
Aftwå ock alla min otucht/
At jagh hos tigh må lefwa/
För Herrans JEsu Christi Blodh/
Som betalning på korset stod/
O HErre tänk vppå thetta.

6. HErren är söt/ rättwijs och godh
Allom them honom påkalla/
Om the än synda honom emot/
Wil han them eij vndfalla.
Han lärer them sin wilia godh/
Stdfäster theras sinne och modh/
Alt efter sin egen wilia.

7. Herrans wägh är sanningen wisserlig/
Godhet och näde:
Sitt löfte håller han tryggelig
Och oss thet bästa räder/
Allom them hans ord hålla nu/
Och älska thet af hiertat och hugh/
Som oss then helga Skrifft lärer.

8. För tott Namn skull/ o HErre Gudh/
Förlåt migh mina synder/
Thet är så mycket thet onda kruut/
Och wäxer alla stunder.
Therföre/ O HErre/ underwis migh
At wandra tin wägh rättelig/
Aldeles efter tin wilia.

9. The menniskior som fruchta Gudh
Skola hans Rijke ärfwa:
The honom troo få ewig roo/
Och skola aldrig förderfwas.
HErren är theras rätta förman:
Sitt Testament them kungiör han/
Och them sin Anda skäncker.

10. O HErre Gudh til tigh altijd
Min ögon jagh uplyffter.
Fräls af then snro jagh är uthi/
Som migh til dödz förplichtar:
Förbarma tigh/ o HErre Christ/
Ty jagh är arm och eländ wist/
Ther til af många förachtad.

11. Af hiertans wee och stora nödh
Hielp migh/ af mycken wånda/
At jagh eij lider helwetes glödh/
För mina synder många.
Afplana all min orättferdighet/
Ty månge giöra migh ofred/