Sida:Psalm1695-1.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
86 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 87

Och af förtreet migh hata.

12. Bewara min siäl/ och hielp nu migh/
At jagh eij för tigh skämmes.
Mitt stadiga hopp hafwer jagh til tigh:
Tin wilia låt altijd främjas.
Hielp nu HErre af sorg och wee
Israel tinom tienare/
Som tigh allena tilhöra.

43.

Se tonen Num. 27.

1. JAgh längtar/ HErre/ efter tigh/
Låt migh på skam eij komma:
Til tigh/ min Gudh/ alt stadelig
Jagh ropas med the froma/
Och beder at tu nådlig wil
Min synd och ondsko gifwa til/
At jagh til spott eij warder.

2. Ty ingen som förbidar tigh
Tu HErre wil förstöra:
Men alla som förachta tigh/
Medh wrede platt förgiöra.
Låt migh eij finnas i then hoop/
Och icke falla i then groop/
Min fiend för migh grafwer.

3. Wijs migh tin wägh/ at jagh eij går
Från tine sanning klara/
Och nödgas så medh suck och tår
I kulon nederfara.
Låt migh af hiertat älska tigh/
Och i alt godt förkofra migh/
At jagh hos tigh må lefwa.

4. Tänck på tin nådh ocgh godhet stoor/
Then ewigt warit hafwer/
Och eij på synden i migh boor/
I ungdom min wars slafwer
Jagh warit haar af ondsko stoor/
Och annars lefwat än migh bordt/
Förlåt migh thet/ o HErre.

5. Gudh mycket from och nådig är/
The arma han wäl leder/
Och wisar them på wägen här/
När man ther om rätt beder.
All Gudz wägh nådh och sanning är/
Then som i thenna werlden här
Från hans förbund eij wiker.

6. För titt Namn/ HErre/ nådig war/
Förlåt migh synder mina:
Them HErren Christus på sigh bar/
Och leed för them stoor pina.
Hans sädh besittia landet skal/
Och tina rätter lära all/
Som tigh medh alfwar fruchtar.

7. Til tigh min ögon stadigt see/
Ty tag min foot uhr nätet.
jagh sörjer/ men the skalckar lee/
At tu migh syns förgätet.
Min ängst är stoor/ min jämmer swär/
Min owän hotar migh och spär/
Jagh skal i grund förderfwas.

8. Låt thet eij skee för Christi skull/