Sida:Psalm1695-1.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
90 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 91

1. NÄr jagh nu min böön uthgiuter/
Tijg migh icke Gudh min tröst:
At när tu tin öron sluter
Til/ och tiger för min röst/
Jagh eij lijk blijr theras skara/
Som i kulone nedfara.

2. Men när jagh min suckan sänder
Til tigh Gudh i högden boor/
Och uplyffter mina händer
Til tigh i tin helga Chor;
Ach! så wänd til migh titt öra/
Och min suckan wärdes höra.

3. Sätt migh icke på thet hala
Bort ibland ogierningzmänn/
Hwilka sött och wänligt tala
Medh sin nästa som sin wän;
Och doch ondt i hiertat föra/
At the måge skada giöra.

4. Wärdes/ HErre/ them belöna
Efter theras händers wärck;
Gif them hwad som the förtiena/
Och på theras wäsend märck:
Ty the wilia intet achta
HErrans wärck/ och them betrachta.

5. Therför när the lefwa trygga/
Tå skalt tu them nederslåå;
Och skalt intet them upbyggia/
Eller låta meer upståå:
På thet andra sigh besinna/
Och sin egen willo finna.

6. Lofwad ware HErren HErren/
Ty han hafwer hördt min röst;
Han är/ tå all hielp syns fiärran/
Doch min starckhet/ sköld och tröst/
Som migh til thet goda drager/
Och thet onda migh förtager.

7. På min Gudh i lijf och döden
Haar jagh min förtröstning satt:
Han haar hulpet migh i nöden;
Och migh är mitt hierta gladt.
Therför wil jagh honom prisa/
Och stedz tacka medh min wisa.

8. HErren är the trognas styrckia/
Som sin Smorda hielp beskär;
Hielp titt folck och föd tin Kyrckia/
Som titt arf och egen är:
Så at tu them här förnöijer/
Och til ewig tijd uphöijer.

46.
Then 31 K. D. Psalm.

Koral nr 46 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/46 saknas

5. Thet M 2 Eller