Sida:Psalm1695-1.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
92 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 93

1. PÅ tigh hoppes jagh/ o HErre kär/
Hielp at jagh eij på skam kommer/
Eller i en ewig wåde:
Jagh beder tigh/ bewara tu migh
Af tin miskund och nåde.

2. Tin milda örgon wänd til migh/
Hör min böön/ och framskynda tigh/
Sänd migh tin Helga Anda;
I ångest jagh går/ ligger och står/
Hielp migh af thenna wånda.

3. O starcke Hielte/ stat migh bij:
War migh en borg/ ther jagh uthi
Må wäldeliga strida
Mot Satans häär/ ther medh jagh är
Kringhwärfo på alla sidor.

4. Tu äst/ som titt Ord säija weet/
Min klippa/ loijf och salighet/
Min wärn på alla sidor:
Om tu migh währ/ o HErre kär/
Ho kan tå mot migh strida?

5. Werlden bruark margfallelig
Lögn/ arghet och flärd emot migh/
Mång nätt och länliga snaror/
Hielp migh ther uth/ o HErre Gudh/
Och ifrån allan fahra.

6. Min Anda/ o HErre/ befaller jagh tigh/
Min Gudh/ min Gudh/ wik eij från migh/
Hag migh i tina händer:
För tins Sons dödh/ hielp migh af nödh/
Jagh migh nu til tigh wänder.

7. Lof/ ähra/ prijs och härlighet
Ske tigh Gudh Fader i ewighet/
Samt Sonen och then Helge Ande/
Tins Gudoms macht hafwe öfwer oss wacht/
Genom JEsum Christum/ Amen!

47.

Then 32 K. D. Psalm. Se tonen Num. 25.

1. SÄll then hwar öfwerträdelse
Gudh uthaf nådh tilgifwer/
Hwars synd han icke wil framtee/
Men öfwerskylder blifwer!
Säll är then man som HErren wil
Missgierningen eij räkna til/
Och then all strymtan hatar!

2. Tå jagh min synd hemliga höll/
Och then eij rätt uptäckte/
Min krafft migh tå medh hast förföll/
Och all min been försmächte
Af dalig gråt blef jagh borttärd/
Til thess jagh af Guds Anda lärd
Begynnte migh besinna.

3. Ty natt och dagh jagh tina hand
Och hämnds swärhet förmärckte.

Hielp M 3 Ja/