Sida:Psalm1695-1.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
94 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 95

Ja/ migh i mina synders band
Alzingen hugnad stärckte:
Men all min krafft borttorckad wardt/
Som gräs af sommarhetan snart
Förwisnar och bortfalnar.

4. Förthenskull jagh min synd och skuld
Wil för tigh/ Gudh/ bekänna/
Af alt mitt hierta ångerfull/
Doch wiss om nåden thenna/
At tu min synd förlåta wil/
Och min missgierning gifwa til/
Som tu uthlåfwat hafwer.

5. Om samma nådh i rättan tijd
Bör alle Helige bedia/
At tu må finnas mild och blijd
Och icke thet tilstädia/
När wreden tin förskräckelig
Rätt som en flodh uthgiuter sigh/
At hon skal til them räckia.

6. Ach! HErre mitt beskärm/ tu migh
Från ångest wäl bewara/
At jagh förlossad gladelig
Tin nådh må uppenbara.
Fullgiör titt löffte och migh lär/
At hafwa tina rätter kär
Och led migh medh tin ögon.

7. O menniskior warer iej tå
Som mular eller hästar/
Them man skal twinga til at gåå/
Men lyder hälst then Mästar/
Som lärer oss sitt Helga Ord/
Och wil ifrån then usla jord
Til Himmelen ledsaga.

8. En ogudachtig skal lijkwäl
Margfalligt nödh förfara:
Men the Gudfruchtige är säll/
Guds nådh skal them bewara.
Ty frögder eder allan stund
J Gudi/ och medh siäl och munn
Berömmer thet i frome.


48.

Then 37 K. D. Psalm.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 48 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/48 saknas

1. LÅt thet icke frötryta tigh/
Om the än finnas marge/
Som i alt ondt beflita sigh/
Och äro sin nösta arge.
Som grääs och höö skola the the fullsnart
Afhuggas och wisna medh en fart/
Tin tröst skal Gudh doch wara.

Som 2. Til