Sida:Psalm1695-1.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
98 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 99

Än then skatt som then onde haar kär/
Som från Gudh draga plågar.
The ondas arm förkrossar Gudh/
Och stärcker the froma/ som hans budh
Af hiertat gierna hålla.

4. HErren the fromas dagar weet/
När han them tröst wil gifwa/
Theras arfoeel i ewighet
Skal them förwahrad blifwa.
Them warder eij skam i ondom tijd/
I hunger är han them så blijd/
At han them wäl försörier.

5. The onde måste uthrotas wist/
Ehuru the wäldige äro/
Och hafwa sin lust och ingen brist
På thet the måga tähra:
The skola lijkwäl innan kort
Såsom en röök förswinna bort/
Och en snar ända taga.

6. Then onde borgar af falsk grund/
Betala han eij täncker.
Then frome är barmhertig och rund/
Både medh låhn och skäncker.
Landet få Gudz wälsignade:
Twärt om skola hans förbannade
Ther uth fördrefne warda.

7. Ens mans wandel och all hans stigh
Styrer Gudh medh sin nåde;
Eliest faar han eij wäl medh sigh
Han föör sigh sielf i wåde.
Om han än staplar sigh til fall/
Gudh honom handen räckia skal/
Til skada han eij faller.

8. Från barndom in til åldren min
Haar jagh eij kunnat förfara/
En rättferdig man någonsinn
Af Gudh förlåten wara:
Hans barn eij heller gåå om brödh.
Han är mild och hielper i nådh/
Hans sädh wälsignad warder.

50.

Se tonen Num. 48.

1. GJör wäl/ och låt alt ondt beståå/
Och låt tigh eij förskräckia;
Wända eij hwad här kommer uppå/
Och hämnder til tigh räckia.
Bklif tu och bo alt stadigt här/
Och se hwar til tu kallad är/
Och hwad titt stånd uthkräfwer.

2. Ty HErren älskar rätt och skiäl/
Sin Helgon eij förlåter/
Men altijd them bewarar wäl/
Hwad thet går fram eller åter.
The ondas ätt förgås all slätt/
The goda ärfwa landet medh rätt/
Och ewigt ther inne blifwa.

3. Thens fromas munn til wishet står/
Ther wistas han medh gierna:
Hans tunga medh rätthet umgår/
Then hielper han at wärna:

Om N 2 Gudz