Sida:Psalm1695-1.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
100 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 101

Gudz lagh uthi hans hierta är/
Hans gång och stegh så styras här/
At han eij orätt wandrar.

4. Then onde på then froma seer/
Alt ondt han honom achtar:
Men HErren honom nådh beteer/
Och för hans händer wachtar.
Om han än warder wrängwijst dömd/
Så är hans wägh doch eij förglömd;
Oskyldig Gudh honom håller.

5. Förbida Gudh och hans bidh halt/
Förwisso han tigh hielper;
Tu landet wist besittia skalt/
När han the onoda stielper:
Thet skal tu medh tin ögon see/
Och så åth theras ofärd lee/
Then the eij kunna tänckia.

6. Jagh såg en ogudachtig man/
Thet stod ock nogh til röna/
Mächtig och wäl wtad war han/
Som lagerbärsträet gröna.
Jagh såg migh om/ så war han eij til;
Fåfäng är then gonom sökia wil/
Han är sin wägh förswunnen.

7. Halt fromhet och hwad lika är/
På sidston skal tu finna/
At thet samma tigh frijd hembär/
När tu thet wil besinna.
Tilsammans måste the onde fåå
Förderf/ och sedan längt ifrå
Gudi bortkastade warda.

8. Gudh är the fromas helsa godh/
Tilflycht i nödsens tide:
Han skal them hielpa/ och gifwa modh
I all motgång och qwida:
Han skal them frija och frälsa wist
Ifrån the ondas arga list/
Ty the på honom trösta.


51.

Then 38 K. D. Psalm. Se tonen Num. 26.

1. ACh HErre! migh tij tuchta/
Som jagh må billigt fruchta/
Uthi tins wreders nijt;
Neps migh eij alt förlänge
I tina grymhet stränge;
Men war migh mild och blijd.

2. Ty alt mitt hierta blöder/
Tin hand migh slår och dödar/
Tin skott migh sarga så/
At jagh haar ingen lisa;
Men all min been the wisa
At the eij meer förmåå.

3. Jagh bör thet eij förtiga/
At mina synder stiga
Öfwer mitt hufwud högt;
The migh så såre ära/
At jagh them eij kan bära/
Men är af them nedbögd.

4. Min samwetz såår the swida/
Jagh kan migh sielf eij lida
För mina synder skull;

8. Gudh N 3 Mitt