Sida:Psalm1695-1.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
112 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 113

Konungens dotter af fägring sin/
Altsammans hon inwärtes skijn/
Beklädd medh gyllene stycke/
Dyrbart är hennes smycke.

7. Til Konungen haar man henne in/
Uthi guldsrickat klädes fijn/
Ther hennes medhsystrar fölia:
Them hafwer man också til tigh/
Som äro klädde kostelig/
Thet sigh eij låter dölia:
The äro prydde medh loflig dygd/
Man hafwer them in medh glädie och frögd
I Konungens platz wida/
Ther gåå the in utan qwida.

8. Ther widh skalt tu ock wara gladh/
At uthi tina fäders stadh
Skal tu bekomma söner;
Hwilka tu tå förskicka skal
Til förstar öfwer werlden all:
Gudz nådh tu ther medh röner.
Så skal ock tå man efter man
Komma ihog titt helga Namn/
Therföre skola ock tin godhet
Folcken tacka i ewighet.

9. Then brudwisa nu sungen är/
Hon lyder om JEsu Gudz Son kär/
Som liknas här widh en hielte/
Theslikes widh en Konung båld/
Som all ting hafwer i sitt wåld/
Then Brudgum wij ommälte.
Så liknas här ock widh en brudh
Gudz Församling medh andelig skrudh.
Här af wij måge besinna
Gudz nådh/ och hafwa i minne.

56.

Then 46 K. D. Psalm.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 56 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/56 saknas


1. WÅr Gudh är oss en wäldig borg/
Han är wår sköld och wärja:
Han hielper oss af nödh och sorg/
Som oss wil här besnäria.
Wår fiende bätsk är oss så hätsk;
På macht eller list hafwer han ej brist
På jorden är icke hans like.

2. Wår egen macht war här förswag/
Thet måste wij sielfwe röna:
Ty gick för oss till thetta slagh
Christus/ then kämpen skiöna.
HErren Zebaoth bewiste oss godt:

P Then