Sida:Psalm1695-1.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
114 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 115


Then kämpen godh/ som gaf oss modh/
Han wann seger och ähro.

3. Wore oss än hela werlden gram/
Och wille i grund nidkasta:
Thess vpsåt skal doch eij gåå fram/
Ehuru hon sigh kan hasta.
Hennes förman giöre hwad han kan:
Hans skadeliga acht får doch eij macht:
Han hafwer sin doom alt funnit.

4. The måste låta oss medh frijd/
Ehwad the siunga eller springa:
Ty Gudz Son är kommen här nidh/
Och skyler oss vnder sina wingar.
Röfwa the oss ifrå wårt godz/ lijf också;
Hafwe sigh thet bort/ the winna icke stoort/
Gudz Rike wij wäl behålle.


57.

Se tonen Num. 219.

1. GUdh är wår starckhet och tilflycht/
Wår hielp i nöder alla.
Ty äre wij vtan flycht/
Fast werlden wille falla/
Och alla högar sunko nidh/
Och hafwet bäfwade ther widh/
Och bergen sammanstötte.

2. Doch skal likwäl Gudz Kyrkia reen
Fast och beståndig blifwa/
Medh sina lemmar hwar och en:
Ho kan wår Gudh fördrifwa?
Gudh altijd sielfwer ther i boor:
Ty blifwer hon altijd i flor/
Ty Gudh henne bewarar.

3. Hedningarna måste förgåå/
Konungariken falla;
Jorden skälfwa och bäfwa tå/
När Gudh skal domen hålla.
Medh oss är HErren Zebaoth/
Som Jacob frälsar och giör godt/
Och sin Församling wachtar.

4. Kommer och skåder HErrans wärck/
Som han på jorden drifwer:
Han krigar medh sin arm så starck/
Och bogan sönderrifwer/
Spetzen sönderbryter ther näst/
Medh eld förbränner wagn och häst:
Hwem wil tå motstånd giöra?

5. Ty känner migh och blifwer wijs/
At jagh är Gudh och HErre:
Hwilken j seen giöra stoor prijs
Ibland Hedningar fierran.
För eder jagh sielf kämpa skal/
At ingen skal komma på fall/
Tråtz edre fiender alla.

6. HErren Zebaoth står oss bij/
Then ock sielf för oss strider:
Jacobs Gudh oss beskyddar frij/
Bewarar på alla sidor.
Thet giör Gudh Fader/ Son och And/
Personer tree/ doch en Gudh sann:
Hwilkom ske prijs och ähra!

Ty P 2 58. Then