Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-1.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har inte korrekturlästs
116 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 117

58.

Then 49 K. D. Psalm. Se tonen Num. 345.

1. ALt folck skla nu här höra/
Hwad HErren talat haar;
At thet må hiertat röra/
Och skaffa ödmiukt swar.
The stora medh the småå/
Bör HErrans Ord förståå:
The rike medh the arma
Här kunna lärdom fåå.

2. Min munn skal wijshet liuda/
Then Gudh haar sielfwer sagt:
Hwad han haar räckts at biuda/
Måst' blij på hiertat lagt.
Hwij skal jagh fruchta migh/
Fast nöden yppar sigh?
Fast migh min owän tränger/
Och dierft förhäfwer sigh.

3. Fast än han sin tröst ställer
På werldzlig rikedom/
Och många trotzord fäller/
Men sköter eij ther om.
Befinner han likwäl/
At thetta kan hans siäl
Alsintet rå förlossa/
När hon är Satans träl.

4. Medh Gudi sigh försona
Är honom alt förswart:
Ty Gudh wil then eij skona/
Hwars hierta är så hårdt.
En mennskia doch eij kan
Förlåssa någon man:
Thet kostar altförmycket
At frälsa mot Gudz hand.

5. Ändoch then onde swäfwar
I wälgång långan tijd/
Och eij för döden bäfwar/
Men haar en säker frijd:
Så döör han likwäl bort/
Hans ryckte blifwer kort/
Hans klokhet/ macht och ähra
Eij skattas sedan stoort.

6. The hafwa wäl stoor lycka/
Och theras huss står fast;
Them kan eij motgång trycka/
Eij sorgens tunga last:
Ja hela theras ätt
Får uppå samma sätt/
I alsköns wälstånd lefwa/
Af lust och glädie mätt.

7. Doch kunna the eij blifwa
I thenna härlighet:
Ty döden skal them drifwa
Som fåå/ thet intet weet
Sin ändalycht/ och the
Få sielfwe sedan see
Sin dårskap; och för ähra
Skal komma spott och spee.

8. The skola usle liggia
I helwetet som fåår/

En P 3 Sigh