Sida:Psalm1695-1.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
130 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 131

64.

Then 61 K. D. Psalm.

Koral nr 64 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/64 saknas

1. HJelp Gudh uthaf tin nådes thron:
Wår böön lät tigh behaga:
Af stora nåde oss förskon:
Gif frijd i wåra dagar.
Wår Öfwerhet förlän tin nådh/
Långt lijf/ wijshet och trogna rådh/
Som titt Ord gierna älska.

2. Regere them tin Ande godh/
Uplyse modh och sinne/
At the uthi tin lagh och bodh/
Af rättan kärlek brinna.
Utan tigh är all rådh en flärd/
All klokhet ock platt intet wård/
Hwar tu them eij regerar.

3. Troo tienare honom beskär
I all stånd hög och lägre/
Som älska hwad som rättwijst är/
Och ingeom rätt förwägra:
At Öfwerheten/ så ock the
På gemene mans nytto see/
Fly girighet och högfärd.

4. Låt ock wår höga Öfwerhet/
Then tu oss hafwer gifwit/
Sittia för tigh efter sin edh/
Medan han är i lifwet:
Låt honom/ Gudh/ så för tigh ståå/
At han then rätta wägh må gåå/
Och aldrig förförd warda.

5. Bewaran ock för tyrannij/
Hemdgirighet och wrede:
På thet hans godhet by frå by/
I landet sigh uthbreder:
Hans regement blifwe i roo/
At wij i frijd medh honom boo/
Och tigh medh honom lofwe.

6. War nådig/ O Gudh/ wår Öfwerhet
Och alla Konungens Ständer.
Tin Helga Anda gif oss medh/
At wij alle i sänder
Titt helga Namn loffsiunga må/
När wij i tin Församling stå.
O Gudh oss wärdes höra!

7. Bewara för ärlig och strijd
Them som frijd gierna lida:
Thet folck/ O Gudh/ drif från oss wijdt/
Som wilia gierna strida:

Som R 2 Men