Sida:Psalm1695-1.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
134 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 135

Besök titt land och watna thet/
Och giör thet rijkt af gräs och sädh/
Tin källa watn eij tryter.

4. Wälsigna doch then arma jord/
Hon är för synd förbannad.
Tin macht och godhet är kungiord/
Titt löfte är ock sannat.
Krön åhret medh tin ymnighet/
Giör jorden fuchtig/ fruchten feet/
Ther af tin footspor drypa.

5. Så wilie wij i stillhet tigh
Wårt löfte/ Gudh/ betala/
Och prisa/ som så nådelig
Oss wil i nödh hugswala.
Alt thet som röres gläder tu/
Morgon och afton/ gläd oss nu/
At wij tin prijs må siunga.

67.

Then 67 K. D. Psalm.

Koral nr 67 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/67 saknas

1. GUdh ware oss barmhertig och mild/
Förläne oss nåder sina;
Sins anletz lius och kärleks eld
Öfwer oss låte gåå och skina:
At wij hans wägar känna må/
Hans signade wilja lära:
Bland alla hedna spörja också/
Christum wår hel och ähra/
All prijs och loford bära.

2. At tacka må och lofwa tigh/
O HErre Gudh/ all tunga:
Och hela werlden frögda sigh/
Medh lust och glädie siunga;
At tu til oss hijt kommen äst/
Then rätta domen hålla;
Och wil thet bekomma aldrabäst/
Synder förlåtas alla
Them som här til tigh falla.

3. Ja tacke/ Gudh/ och lofwe tigh
All folck medh dygd och fromma.
Sij/ jorden bär nu rikelig
Sin frucht medh gröda och blomma.
Oss signe Fader/ så ock Son/

Bland Oss