Sida:Psalm1695-1.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
140 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 141

Medan the äro så snöde:
Ty the så förfölia then man/
Som tu haar slagti medh tin hand.
Så wäl thet them behagar/
At tu tina slår och agar.

11. Then hämd komme ock them uppå/
At the til synd ifrån synd gå/
Och rättferdighet eij finna.
Af liffens book them uthstryk slätt/
Upskrifwas medh the froma eij läåt/
Medah the sigh eij besinna.
Men jagh är arm och ömkelig:
Tin salighet beskydde migh.
Så wil jagh titt Namn prisa
Medh lofsång och medh wisa.

12. Sådant offer förutan swijk/
Fast bättre mån behaga tigh/
Än bockar och stutar alle.
Slijkt skola ock the fattige see;
Theras hierta skal lefwa utan wee;
The skola sigh til tigh hålla.
Ty HErren hörer the fattigasroop/
Som til honom söttia sitt hopp/
Sina fångna han eij förachtar/
Utan them hielper och wachtar.

13. Ty lofwe nu Himmel och jord
HErran/ som them så wäl hafwer giordt/
Watn och hwad ther i må lefwa.
Zion skal han frälsta försann/
Och Juda städer upbyggia/ at man
Sigh åter tijt må begifwa.
Zion besittia medh arfzrätt
Skal hans froma tienares sädh/
The som HErrans Namn prisa
Skola ther blifwa medh lisa.

69.

Then 70 K. D. Psalm. Se tonen Num. 352.

GUdh! Skynda tigh at frälsa migh/
Tin hielp/ o HErre/ sände.
Til skam the warde och skämne sigh/
Och strax til ryggia wände/

2. The alle som emot migh stå/
Och öfwer migh högt ropa/
Medh olyckz önskning/ så/ rätt så!
The hafwe skam tilhopa.

3. Men åter frögd och glädie sigh
The som stedz til tigh längta;
Tin salighet ock innerlig
Medh fast hopp efterträngta.

4. The ther medh hierta och medh röst/
Thens Högstes lof framböra/
Och söija: Gudh/ som är wår tröst/
Tack hafwe/ prijs och ähra.

5. Jagh är elände/ Gudh war snar/
At jagh i nödh eij stielper:
Gif på min böön ett nådigt swar;
Ty tu äst then migh hielper.

6. Min Gudh och min Förlossare/
Tu wille eij länge dröija:
Så skal tigh ewig ähra skee/
Titt Namn wil jagh uphöija.

Sigh 70. Then