Sida:Psalm1695-1.djvu/83

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
142 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 143

70.

Then 71 K. D. Psalm. Se tonen Num. 262.

MIn Gudh! på tigh förtröstar jagh/
Låt migh eij blij förtappad:
Medh milda nådh min böön uptag;
Tu äst then migh haar skapat.
Så war migh hull/ för JEsu skull/
Och låt migh bistånd finna:
Tu äst then borg/ ther jagh all sorg
Och nödh skal öfwerwinna.

2. Hielp migh uthur the ondas hand/
Från the wåldsammas skara:
Slijt sönder mina synders band/
Och Satans hårda snara.
Ty tu äst wist i all min brist/
Min tilflycht och mitt föste.
Från första stund haar tin miskund
Fölgt migh och sökt mitt bästa.

3. Alt mitt beröm haar jagh af tigh/
Min tröst och sielfwa lifwet:
Ifrån min ungdom haar tu migh
Alt godt beskärt och gifwit.
Tin hand hon war beredd och snar/
Migh/ tå jagh föddes/ fägna:
Tu hafwer migh ock mildelig
Alt sedan welat hägna.

4. Som ett widunder månge migh
Nu achta och åskåda:
Doch skal min tunga gladelig
Gudz lof och prijs beboda:
Ty fast skal ståå all min åtrå
Efter hans Ord/ som lärer
At then alt må medh frögd uthståå/
Som Gudh sin nådh beskärer.

5. Om jagh skal lefwa til then dagh/
At jagh gråhårig blifwer/
Och jämwäl skröplig/ myckit swagh/
Gudh migh eij öfwergifwer.
Ty jagh kan see/ at månge the/
Som hata migh/ förbida
Mitt skadefall/ och at jagh skal
Titt Ansicht sakna blida.

6. The rädsla mot migh falskelig/
Min siäl the efter wachta:
Mitt wärck the måst beflita sigh
At lasta och förachta.
Men/ HErre/ war doch mild och snar/
Miggh uslan til at hielpa/
Giör then förskräckt/ medh skam betäckt/
Som söker migh at stielpa.

7. Jagh aldrig slijkt förgäta skal/
Men stedze thet förkunna:
Fast godhet tin är utan tahl/
När tu wilt nåden unna/
Skal jagh lijkwäl uthi min siäl
Tin nådewärck församla/
Them wisa så/ at ingen må
I mörkret ther om famla.

8. Thet är tin krafft som styrcker migh/
At jagh kan hörsamt wandra

Ty Uthi