Sida:Psalm1695-1.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
144 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 145

Uthi tin wägh/ och prisa tigh/
Ja underwisa andra.
Tu haar migh lärdt/ migh frälst och währt
Uthi mins ugdoms dagar:
Tu wårdar om min ålderdom/
När jagh är siuk och swager.

9. Then nåden som tu migh haar giordt/
Skal warda prisad wida/
Af barn och barnabarn förspord/
Och the thet längre sprida.
Tin wijshet stoor/ jagh nogsamt troor/
Haar aldrig någon ända.
Tu giör migh störst/ när som jagh fröst
Haar warit i elände.

10. Tu låter migh stoor sorg och nödh
Och mycken ångst förnimma:
Men när jagh är så godt som dödh/
Nytt lijf jagh seer migh glimma.
Tu wäcker opp mitt döda hopp/
Tu tröst och hielp bewisar.
Thess bör migh wäl medh munn och siäl
Tigh/ som migh frälst haar/ prisa.

71.

Then 72. K. D. Psalm.

Koral nr 71 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/71 saknas

1. O Gudh! tin rättwisa doom
Gif altijd Konungenom/
Och then stora Konungz Son/
Som regerar i Zion.

2. At han förer folcket titt
Til en sann rättferdighet/
Hielper the elända opp/
Som til honom sättia hopp.

3. Låt ock bergen bära frijd/
Sänd rättferdighet här nidh
Ifrån högdene: at wij
Måge glädias ther uthi.

4. Ty then Konung håller lätt
Thet elända folck widh rätt/
Hielper up the fattige/
Trycker nedh försmädare.

5. Rätt så längt som Solen går/
Och hwart Månen skina får/
Skal hans ähra spridas uth/
Och hans lof blij utan sluth.

6. Han nedkommer nådefull/
Och så tyst som regn på ull;
Såsom blomster fägring få
Uthaf daggens droppar små.

7. Äfwen blomstras af hans nådh
Rättwishet och goda rådh;
All wälsignad hielp och tröst
Warder af hans thron uthöst.

8. Han haar under sina macht
Himmel/ haaf och jorden lagt;

1. O T Werl-